Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu teleopieka dla osób niesamodzielnych w Małopolsce

Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu teleopieka dla osób niesamodzielnych w Małopolsce

Starzenie się społeczeństwa jest kluczowym procesem demograficznym, jaki jest obserwowany we współczesnym świecie. System kompleksowego wsparcia i opieki dla osób niesamodzielnych jest kluczowym warunkiem zachowania zrównoważonego rozwoju społeczeństw europejskich.

Zgodnie ze wskazaniami Komisji Europejskiej osiąganie innowacyjnych reform w obszarze usług społecznych jest możliwe tylko dzięki wzmacnianiu partnerstw między podmiotami publicznymi, prywatnymi i społecznymi.

Województwo Małopolskie planuje wdrożenie systemu teleopieki dla osób niesamodzielnych, który będzie cennym uzupełnieniem oferty dostępnej w ramach środków publicznych. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, poprzez wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa dzięki możliwości wezwania pomocy („opaska życia”) i kontaktu z centrum teleopieki oraz zapewnieniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Obecnie Województwo ogłosiło konkurs na wybór partnera do realizacji projektu. Rezultatem partnerstwa będzie wspólne napisanie i złożenie wniosku aplikacyjnego celem uzyskania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. IX – Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.1 oraz współpraca przy realizacji projektu.

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu, w tym regulamin znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.