WOTUW


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUW) jest miejscem leczenia osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków ich rodzin. Zadania WOTUW określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 734). Należą do nich w szczególności:

1.       Udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu województwa małopolskiego.

2.       Monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa.

3.       Ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników.

4.       Opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego.

5.       Udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

6.       Prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych.

7.       Inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń.

8.       Inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych.

9.       Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.W skład WOTUW-u przynależą następujące komórki lecznicze:

1.       Oddział Terapii Uzależnienionych od Alkoholu, w tym Osób z innymi dysfunkcjami (OTUA)

2.       Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych I (OLZA)

3.       Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Szczegółowe informacje na temat powyższych komórek leczniczych znajdują się na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie pod linkiem: http://www.babinski.pl