Konkurs ofert


Konkursy ofert w latach 2008-2013

Województwo Małopolskie jako realizator programów w obszarze uzależnień współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkursów ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Celem otwartych konkursów ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Zadania konkursu dotyczą działań  z zakresu przeciwdziałania narkomanii, palenia tytoniu, HIV/AIDS, a także działań z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym. 

Podczas obowiązywania drugich edycji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013, Województwo dofinansowało 83 zadania publiczne na łączną kwotę 1 339 000 zł. w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Zestawienie liczby złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania Uzależnieniom w latach 2008-2013.

Rok

Kwota przeznaczona na konkurs ofert 
w dziedzinie profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom

Liczba
złożonych ofert

Oferty odrzucone formalnie

Liczba ofert dopuszczonych do oceny merytorycznej

Liczba dofinansowanych ofert

Liczba dofinansowanych ofert na zadania
z alkoholu

liczba dofinansowanych  ofert
na zadania
z narkomanii

2008 r.

300 000 zł

37

9

28

18

9

9

2009 r.

347 000 zł)

36

5

31

20

13

7

2010 r.

102 000 zł

16

6

10

8

4

4

2011 r.

300 000 zł

31

9

22

16

7

9

2012 r.

140 000 zł

32

17

15

9

4

5

2013 r.

150 000 zł

46

12

34

12

6

6

SUMA:

1 339 000 zł

198

58

140

83

43

40

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM 

Podmioty rekomendowane do dofinansowania w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w  dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w latach 2008-2013 przez Komisję Konkursową - podział wg siedziby organizacji pożytku publicznego.

 

 

Konkursy ofert w latach 2014-2016

Od 2014 r. obowiązują nowe edycje programów w obszarze uzależnień, tj. Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. W ramach obowiązujących programów, w latach 2014-2015 Województwo dofinansowało łącznie 23 zadania publiczne na łączną kwotę 435 000 zł.
w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Zestawienie liczby złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w latach
2014-2015.

 

Rok

Kwota przeznaczona na konkurs ofert
w dziedzinie profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom

Liczba złożonych ofert

Liczba odrzuconych ofert formalnie

Liczba ofert dopuszczonych do oceny merytorycznej

Liczba dofinansowanych ofert

2014 r.

250 000 zł

48

21

27

12

2015 r.

185 000 zł

13

1

12

11

SUMA:

435 000 zł

61

22

39

23

 

Podmioty rekomendowane do dofinansowania w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w  dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w latach 2014- 2015 r. - podział wg siedziby organizacji pożytku publicznego. 

 

Realizując cele i zadania wojewódzkich programów w obszarze uzależnień, w 2015 r. po raz pierwszy ogłoszono w województwie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień celem poprawy standardów terapii oraz pobytu w placówkach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. W ramach konkursu ofert dofinansowane są zadania związanego z doposażeniem i rozwojem noclegowni oraz ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.

Liczba złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w latach 2015-2016r.

 

Rok

Kwota przeznaczona na konkurs ofert
w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień

Liczba złożonych ofert

Liczba odrzuconych ofert formalnie

Liczba ofert dopuszczonych do oceny merytorycznej

Liczba dofinansowanych ofert

2015 r.

500 000 zł

7

0

7

6

2016 r.

470 000 zł

5

0

5

5

SUMA:

970 000 zł

12

0

12

11

 

 

Podmioty rekomendowane do dofinansowania w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w  dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w latach 2015-2016 r. - podział wg siedziby organizacji pożytku publicznego.

 

 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 maja br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r. Podjęto decyzję o dofinansowaniu pięciu projektów na łączną kwotę 470 000 zł. Wsparcie otrzymały ośrodki leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji oraz readaptacji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od narkotyków/ innych substancji psychoaktywnych poprzez dofinansowanie zadań związanych z pracami remontowo-budowlanymi oraz doposażeniem placówek. Celem ogłaszanego corocznie konkursu ofert jest poprawa bazy lokalowej ośrodków leczenia i pobytu dla osób uzależnionych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej www.malopolskie.pl w zakładce Zdrowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1176359.html


Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił po raz kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r. celem poprawy bazy lokalowej ośrodków leczenia i pobytu dla osób uzależnionych.