Otwarcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

Zarząd Województwa Małopolskiego, w ramach środków finansowych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2015 r.
Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W dniu 6 maja br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, która została powołana uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w br. Spotkanie otworzył Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który powitał zebranych gości.

Województwo Małopolskie wspiera ośrodki leczenia uzależnień

Województwo w ramach środków finansowych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, co roku realizuje działania związane z profilaktyką uzależnień. W roku bieżącym, Zarząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwój ośrodków leczenia uzależnień w 2015 r. celem poprawy standardów terapii oraz pobytu w placówkach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.


Dzień Otwarty Domu MONAR w Krakowie

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie zaprasza na swój „Dzień Otwarty” organizowany z okazji Święta Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa.
Obchody odbędą się w Domu MONARu przy ul. Suchy Jar 4 w Krakowie,
w najbliższą sobotę, tj. 18 kwietnia 2015 r. w godzinach 09:00-15:00.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzaleznieniom

Województwo Małopolskie jako realizator programów w obszarze uzależnień współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkursów ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Celem otwartych konkursów ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Zadania konkursu dotyczą działań  z zakresu przeciwdziałania narkomanii, palenia tytoniu, HIV/AIDS, a także działań z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym. 

Podczas obowiązywania drugich edycji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013, Województwo dofinansowało 83 zadania publiczne na łączną kwotę 1 339 000 zł. w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Zestawienie liczby złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania Uzależnieniom w latach 2008-2013.

Rok

Kwota przeznaczona na konkurs ofert 
w dziedzinie profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom

Liczba
złożonych ofert

Oferty odrzucone formalnie

Liczba ofert dopuszczonych do oceny merytorycznej

Liczba dofinansowanych ofert

Liczba dofinansowanych ofert na zadania
z alkoholu

liczba dofinansowanych  ofert
na zadania
z narkomanii

2008 r.

300 000 zł

37

9

28

18

9

9

2009 r.

347 000 zł)

36

5

31

20

13

7

2010 r.

102 000 zł

16

6

10

8

4

4

2011 r.

300 000 zł

31

9

22

16

7

9

2012 r.

140 000 zł

32

17

15

9

4

5

2013 r.

150 000 zł

46

12

34

12

6

6

SUMA:

1 339 000 zł

198

58

140

83

43

40

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM 

Podmioty rekomendowane do dofinansowania w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w  dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w latach 2008-2013 przez Komisję Konkursową - podział wg siedziby organizacji pożytku publicznego.

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM

Od roku 2014 obowiązują nowe edycje programów w obszarze uzależnień, tj. Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.

W 2014 r. Województwo przeznaczyło kwotę 250 000 zł na dofinansowanie 12 zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Podmioty rekomendowane do dofinansowania w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w  dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 r. przez Komisję Konkursową - podział wg siedziby organizacji pożytku publicznego.

Zasięg terytorialny działań planowanych przez organizacje pożytku publicznego, rekomendowanych do dofinansowania


Multimedia

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku z realizacją oraz koordynacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, zlecił w 2011 oraz 2012 r. realizację 9 programów telewizyjnych pt: „Leczenie uzależnień w Małopolsce”.

Cykl odcinków, został wyemitowany w programie informacyjno-edukacyjnym na antenie TVP Kraków w Magazynie Medycznym. Projekty zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Poniżej linki do zrealizowanych odcinków
z możliwością ich obejrzenia.

Magazyn medyczny - Leczenie uzależnień w Małopolsce: Szpital im. Babińskiego w Krakowie 

Magazyn medyczny - Leczenie uzależnień: szpital w Andrychowie 

Magazyn medyczny - Leczenie uzależnień w Małopolsce - Szpital w Nowym Targu 

Magazyn medyczny - Leczenie uzależnień w Małopolsce - Szpital w Tarnowie 

Magazyn medyczny - Leczenie uzależnień w Małopolsce - Szpital w Gorlicach 

Magazyn medyczny - Leczenie uzależnień w Małopolsce - Szpital Rydygiera, Oddział Detoksykacji 

Magazyn medyczny - AIDS

Magazyn medyczny - Leczenie uzależnień w Małopolsce 

Magazyn medyczny - Leczenie uzależnień w Małopolsce – Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży w Jeżówce 


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUW) jest miejscem leczenia osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków ich rodzin oraz jednostką koordynującą działania w obszarze leczenia uzależnień w Małopolsce. 

Zadania WOTUW określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz.U.2012.734). Należą do nich:

 1. Wykonywanie zadań przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla ludności określonego terenu.
 2. Udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego.
 3. Koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa.
 4. Działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz lecznictwa odwykowego na terenie województwa, a także ocena tych danych.
 5. Inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń.

W skład WOTUW-u przynależą następujące komórki lecznicze:

 1. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 5d. Oddział całodobowy. O hospitalizacji decyduje lekarz dyżurny Izby Przyjęć Szpitala. Leczenie trwa 7 – 10 dni. Świadczenia polegają na: leczeniu zespołów abstynencyjnych alkoholowych oraz mieszanych (alkohol + leki uspokajające lub nasenne), motywowanie pacjentów do podjęcia terapii uzależnienia od alkoholu – ilość łóżek 30.
 2. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 5c. Oddział całodobowy. Pacjenci przyjmowani są po uprzedniej konsultacji, która odbywa się w dniu przyjęcia. Skierowanie jest wymagane. Na oddział po konsultacji przyjmowani są również pacjenci innych oddziałów Szpitala. Program terapii trwa przeciętnie 7 tygodni. Ilość łóżek 60, docelowo 90.
 3. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia do Alkoholu Dz7. Oddział prowadzi terapię dla osób uzależnionych od alkoholu, które są zdolne do utrzymania abstynencji w warunkach domowych. Skierowanie jest wymagane. Terapia trwa 8 tygodni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Ilość miejsc zarejestrowanych 15.
 4. Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi WPO. Poradnia czynna jest od 8.00 do 20.00 w dni powszednie. Świadczenia poradni polegają na kwalifikacji pacjentów do leczenia, prowadzeniu terapii uzależnienia od alkoholu, prowadzenie terapii członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Podstawowy program terapii trwa 6 – 8 miesięcy, ok. 2 razy w tygodniu, program zaawansowany trwa 6 -12 miesięcy, 1-2 razy w tygodniu. Osoby uzależnione nie potrzebują skierowania aby skorzystać z usług poradni. Skierowanie jest wymagane od osób współuzależnionych. WOTUW udziela konsultacji członkom rodzin osób uzależnionych. Komórki ambulatoryjne prowadzą także staże dla osób szkolących się w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień, na podstawie akredytacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

Wszystkie informacje na temat dostępnych placówek leczenia uzależnień wraz z ich opisem znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia w Krakowie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dostępnych placówek w województwie wszystkie zainteresowane osoby szczególnie uzależnione, współuzależnione, które poszukają pomocy, gdzie się udać i jak sobie oraz bliskim pomóc w trudnej sytuacji życiowej, jakiej się znaleźli.

http://www.wotuw.malopolska.pl/


Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego realizuje zadania na mocy Uchwały Nr 1358/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Eksperta Wojewódzkiego do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, która została zmieniona Uchwałą nr 1574/11 ZWM z dnia 22 grudnia 2011 r.

Ekspert realizuje zadania wymienione w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii, tj.:

 1. zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie  przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie  i przetwarzanie zebranych danych;
 2. prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków
  i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;
 3. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków 
  i narkomanii;
 4. formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii;
 5. gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii.

Małgorzata Nowobilska-Stanios

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Adres urzędowania:

31-156 Kraków, ul. Zacisze 7; pokój nr 1, II piętro

Godziny urzędowania:

środa 9:00 - 13:00

tel.12/ 61 60 597

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.