O uzależnieniach okiem ekspertów. Zapoznaj sie z naszym magazynem

Dostrzegając potrzebę edukacji mieszkańców poprzez upowszechnianie tematyki związanej z profilaktyką uzależnień Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w celu przybliżenia mieszkańcom informacji na temat możliwych form pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz odpowiedniego reagowania na sytuację w otoczeniu, przygotował dodatek tematyczny do gazety. Zawartość merytoryczna dotyczy szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Wśród poruszanych tematów znajdują się między innymi: profilaktyka alkoholowa, przeciwdziałanie narkomanii i zagrożeniom związanym z przyjmowaniem nowych substancji psychoaktywnych, ryzykiem zakażenia HIV/AIDS – zainteresowanych zapraszamy do lektury.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 maja br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r. Podjęto decyzję o dofinansowaniu pięciu projektów na łączną kwotę 470 000 zł. Wsparcie otrzymały ośrodki leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji oraz readaptacji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od narkotyków/ innych substancji psychoaktywnych poprzez dofinansowanie zadań związanych z pracami remontowo-budowlanymi oraz doposażeniem placówek. Celem ogłaszanego corocznie konkursu ofert jest poprawa bazy lokalowej ośrodków leczenia i pobytu dla osób uzależnionych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej www.malopolskie.pl w zakładce Zdrowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1176359.html


Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił po raz kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r. celem poprawy bazy lokalowej ośrodków leczenia i pobytu dla osób uzależnionych.

2-dniowa Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Kierowników placówek terapii uzależnień z terenu Małopolski

W dniach 23-24 listopada 2015 roku, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie zorganizował 2-dniową Naradę dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Kierowników placówek lecznictwa uzależnień z terenu Małopolski.

Debata regionalna: Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień

Fundacja Praesterno, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego serdecznie zapraszają na debatę dotyczącą profilaktyki uzależnień.

Seminarium Szkoleniowe pn.: „Współpraca międzyinstytucjonalna w pomaganiu osobom z problemem alkoholowym w subregionie Małopolska Zachodnia”

W dniu 16 listopada 2015 roku odbyło się kolejne seminarium, tym razem w subregionie Małopolska Zachodnia, poświęcone współpracy międzyinstytucjonalnej w pomaganiu osobom z problemem alkoholowym. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele sądów, pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, szkolnictwa oraz placówek lecznictwa uzależnień.

2- dniowe Warsztaty Liderów Młodzieżowych „Alternatywni 2015”

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Siemacha zorganizował w dniach 24-25 października 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, Warsztaty Liderów Młodzieżowych pn.: „Alternatywni 2015” dla młodzieży w wieku 13-19 lat z terenu województwa małopolskiego.

Seminarium Szkoleniowe pn.: „Współpraca międzyinstytucjonalna w pomaganiu osobom z problemem alkoholowym w subregionie tarnowskim”

W dniu 15 września 2015 roku, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie oraz Urzędem Miasta Tarnowa zorganizował Seminarium Szkoleniowe pn.: „Współpraca międzyinstytucjonalna w pomaganiu osobom z problemem alkoholowym w subregionie tarnowskim”.