Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja w Gorlicach na temat realizacji skutecznych i uzasadnionych działań w gminie w obszarze profilaktyki uzależnień

W dniu 4 kwietnia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbywa się spotkanie adresowane do organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów gminnych z subregionu sądeckiego. W wydarzeniu uczestniczy ok. 70 osób, a spotkanie poświęcone jest tematyce związanej z potrzebą realizowania w gminie skutecznych i uzasadnionych działań w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Konferencja ma zachęcić licznie zlokalizowane oraz zarejestrowane w subregionie sądeckim organizacje pozarządowe do poszerzenia swoich obszarów specjalizacji oraz do większej koncentracji na zadaniach związanych z profilaktyką uzależnień, do czego przekonują takie organizacje jak: fundacja PRAESTERNO, Homo Homini im. Karola de Foucauld oraz Stowarzyszenie Monar i PARASOL, które dzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji programów o udowodnionej skuteczności, rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Słuchacze zapoznają się także z ogłaszanymi konkursami ofert w obszarze uzależnień przez Województwo Małopolskie oraz  możliwościami ubiegania się o środki pieniężne w obszarze zdrowia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podczas II części spotkania adresowanej do przedstawicieli gmin, dyrekcja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. Krzysztof Brzózka wraz z Katarzyną Łukowską przedstawią zmiany w polityce alkoholowej, w tym nowe kompetencje gmin w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz modyfikacje w procedurze zobowiązania do lecznictwa odwykowego.  Prelekcję na temat finansowania zadań z obszaru rozwiązywania problemów uzależnień wygłosi Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pan Janusz Kot, który między innymi zwróci uwagę na nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do zdobycia czy poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Na koniec spotkania zostaną wręczone certyfikaty uczestnictwa.

 RychlickaSylwia GA Rychlickahomo homini Gorlice

 Brzózka Gorlicełukowska gorlice

Poniższe prezentacje zostały zamieszczone wyłącznie w celach edukacyjnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części prezentacji bez pisemnej zgody ich autorów jest niedozwolone. 

Regionalny Program Operacyjny WM w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Konkursy ofert w obszarze uzależnień - UMWM

Program rekomendowany - Archipelag skarbów

Program rekomendowany- Fred goes net

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji