Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2018 r.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2018 r. Jest to już IV edycja konkursu.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu zlecane i dofinansowane będą zadania związane z doposażeniem i rozwojem ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej, w tym noclegowni, dla osób uzależnionych od narkotyków i/lub innych substancji psychoaktywnych.

Zarząd na realizację zadań przeznaczył środki finansowe w kwocie 400 000 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na roboty budowlane, remonty oraz wyposażenie w ośrodkach leczenia uzależnień.

Termin składania ofert upływa w dn. 8 maja 2018 roku

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert, w tym regulamin znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1441152,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-rozwoju.html

Zapraszamy do składania ofert.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji