Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W dniu 6 maja br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, która została powołana uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w br. Spotkanie otworzył Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który powitał zebranych gości.

Podczas posiedzenia Wicemarszałek uroczyście wręczył Akty Powołania do Rady, która stanowi organ opiniodawczo – doradczy w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych programów w obszarze uzależnień, tj. Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W skład Rady wchodzą specjaliści oraz eksperci, którzy czynnie zaangażowani są w profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie województwa małopolskiego. Wielu obecnych członków Rady, uczestniczyło także w pracach Zespołu Zadaniowego powołanego w celu opracowania Wieloletnich Programów Wojewódzkich, w zakresie dotyczącym uzależnień na lata 2014-2020.
Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze zrealizowane działania w 2014 r. w ramach wieloletnich wojewódzkich programów w obszarze uzależnień oraz omówiono potrzeby i możliwości działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom z perspektywy profesjonalistów uczestniczących w spotkaniu. Na koniec odbyła się dyskusja podczas której wymieniono się cennymi spostrzeżeniami oraz sformułowano tematy do omówienia na kolejne posiedzenia.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji