Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Zaproszenie do składania wniosków

 

Komisja Europejska poprzez realizację wspomnianego działania zamierza wspierać państwa członkowskie w procesie identyfikacji obecnych i przyszłych wyzwań oraz w rozwoju inicjatyw w obszarze delegowania pracowników i agendy godnej pracy. W związku z wagą, jaka jest przypisywana dobrej współpracy administracyjnej państw członkowskich i poprawie dostępu do informacji, Komisja oczekuje, że działanie przyczyni się do poprawy ponadnarodowej współpracy administracyjnej pomiędzy instytucjami krajowymi i partnerami społecznymi zaangażowanymi w monitorowanie stosowania dyrektywy związanej z delegowaniem pracowników, jak również przyczyni się do wzrostu zaufania podmiotów zaangażowanych w ten proces oraz pozwoli na zwiększenie wiedzy o delegowaniu pracowników.

Na zamówienie VP/2016/006 przeznaczono środki w wysokości 2 700 000 EURO. Komisja zakłada dofinansowanie 4-5 projektów.

Przewidywany okres realizacji zamówienia od 12 do 24 miesięcy

Wszystkie szczegóły dot. zamówienia można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej dot. programu EaSI:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=484&furtherCalls=yes

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji