Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Nabór kandydatów do Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że organy i organizacje, o których mowa w art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) tj. Wojewoda Małopolski oraz działające na terenie Województwa Małopolskiego organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka siedmioosobowej Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego.

Zgłoszenia kandydatów należy składać pisemnie, na formularzu „Karty zgłoszenia kandydata na członka Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30 – 017 Kraków, ul. Racławicka 56 lub osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Radziwiłłowska 1 w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym z dopiskiem „Kandydat na członka Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”.

Formularz „Karty zgłoszenia kandydata na członka Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”

Miejsce ogłoszenia:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, Rocznik: 2015, Pozycja: 5408, Data ogłoszenia: 17 września 2015


Link do ogłoszenia

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji