Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja: Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna przyszłość. Edycja 2015  Głównym założeniem organizowanej konferencji było zacieśnienie współpracy w regionie oraz edukacja w celu tworzenia efektywnych programów zdrowotnych przez samorządy terytorialne. Dodatkowo zaprezentowane zostały dobre praktyki w zakresie wczesnej i prawidłowej diagnostyki w tym również wykorzystywanie dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację priorytetów zdrowotnych między innymi ze środków unijnych. W ramach spotkania poruszona została również kwestia związana z koordynacją działań pomiędzy różnymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia w celu poprawy aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym.

Konferencja skierowana była w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. Kluczowym punktem konferencji była dyskusja, w której wzięli udział specjaliści w dziedzinie reumatologii, samorządowcy, przedstawiciele publicznego płatnika świadczeń zdrowotnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszyscy zainteresowani. W debacie poruszony został temat – jak możemy w świetle postępu medycyny i dysponowanych możliwości wesprzeć osoby chorujące na schorzenia narządu ruchu. Grupa schorzeń narządu ruchu o podłożu autoimmunologicznym stanowi istotny problem zdrowotny. Z uwagi na wielopostaciowość, niejednokrotnie niespecyficzny początek schorzenia, chory może nawet przez kilka miesięcy pozostawać bez ostatecznej diagnozy, która stanowi krok milowy dla dalszego rokowania. Wymienione choroby, w powszechnym użyciu znane jako choroby reumatyczne są poważną przeszkodą w utrzymaniu pozycji na rynku pracy przez osoby chorujące. Szybko postępujące degradacje w układzie kostno-stawowym i liczne powikłania w innych narządach równocześnie wpływają na skrócenie życia pacjenta i znaczne obniżenie jego komfortu, z upływem lat czyniąc go osoba zależną. Klinicyści są zgodni należałoby utworzyć ośrodki szybkiej diagnostyki reumatologicznej, ZUS również wspiera, a publiczny płatnik świadczeń płaci za udzielane świadczenia zdrowotne.

Projekt był kontynuacją działań z poprzednich lat, w których Stowarzyszenie przeprowadziło cykl spotkań edukacyjnych pn.: „Zdrowy Powrót do Pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych”.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji