Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Pomoc niepełnosprawnym w latach 2014-2020

Uczestnicy konferencji, która odbyła się dziś w krakowskich Centrum Psychoonkologii, przekonywali, że niepełnosprawność nie jest problemem konkretnej osoby, ale ważnym globalnym problemem, który przekłada się na sytuację ekonomiczną, gospodarczą i społeczną w całym regionie czy kraju. Dlatego tak ważne jest wsparcie osób niepełnosprawnych, umożliwienie im normalnego życia w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu, a także bezrobociu i ubóstwu. Dzięki działaniom administracji rządowej i samorządowej, a także aktywności organizacji pozarządowych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w III kwartale 2014 roku w Polsce wyniósł 24,1% i, w porównaniu z danymi za analogiczny okres w roku poprzednim, osiągnął najwyższą wartość od 2001 roku. W najbliższych latach wpływ na sytuację tej grupy osób będą miały narzędzia takie jak m.in. zatwierdzony w grudniu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także Regionalne Programy Operacyjne.

– W kolejnych latach szczególnie ważne będzie umiejętne łączenie i uzupełnianie się działań finansowanych ze środków centralnych i regionalnych – stwierdziła Małgorzata Marcińska, wiceminister w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. – Warto jednak pamiętać, że założeniem nowej perspektywy budżetowej unii jest zwiększenie roli administracji i instytucji regionalnych. Dlatego Regionalne Programy Operacyjne to wielka szansa i jedno z najważniejszych źródeł finansowania działań wspierających osoby niepełnosprawne – dodała wiceminister. Wagę RPO dla sytuacji w Małopolsce podkreślał również wicemarszałek Wojciech Kozak, który przedstawił najważniejsze założenia programu w kontekście osób niepełnosprawnych. – Samorządy lokalne, w tym wojewódzkie, mogą lepiej wspierać osoby niepełnosprawne i sprawniej dysponować funduszami unijnymi na projekty im dedykowane niż władze centralne. A to dlatego, że lepiej rozumieją potrzeby i oczekiwania stowarzyszeń działających na rzecz tych osób, samych niepełnosprawnych i ich rodzin, a także znają sytuacje na regionalnym rynku pracy – mówił Wojciech Kozak.

Jak przypomniał wicemarszałek działania na rzecz osób niepełnosprawnych zostały ujęte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata 2014-2020. Takie inicjatywy znaleźć mogą źródło finansowania głównie w ramach trzech osi priorytetowych: oś 8. Rynek pracy (alokacja środków finansowych w ramach tej osi to 270,8 mln euro) , oś 9. Region spójny społecznie (232 mln euro)oraz oś. 10. Wiedza i kompetencje (204,9 mln euro). – Dzięki milionom euro możliwe będzie zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wspieranie ich przedsiębiorczości , a także promowanie ekonomii społecznej i równych szans, zarówno jeżeli chodzi o edukację, jak i pracę dla osób zdrowych i chorych – mówił wicemarszałek. Podczas konferencji eksperci podkreślali również konieczność zapewnienia osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom dostępu do opieki zdrowotnej. Według uczestników spotkania kompleksowa terapia dziecka niepełnosprawnego jest istotnym warunkiem jego samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Organizatorami konferencji „Pomoc osobom niepełnosprawnym w nowej perspektywie unijnej w latach 2014 – 2020” byli: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin ”jestem ZA”, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom  i Chorym na Mukowiscydozę.

Zobacz: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach RPO WM 2014-2020 - prezentacja wicemarszałka Wojciecha Kozaka

(mbab / biuro prasowe)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji