Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Programy zdrowotne w Małopolsce

Program adresowany jest do wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Małopolski do lat 3. Województwo Małopolskie w ramach współpracy, zapewnia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego pomoc finansową (dofinansowanie do dawek szczepionki) i merytoryczną (licencja nieodpłatna, koordynacja) oraz kampanię informacyjno-edukacyjną. Przyjęte rozwiązanie, jest nowatorskie w skali kraju i umożliwia włączenie się jednostek samorządu terytorialnego i poprawę koordynacji działań.

Jednocześnie Województwo Małopolskie realizuje wariant Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce, przeznaczony dla dzieci do lat 5 z placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Małopolski oraz żłobków spoza terenu Miasta Krakowa (Miasto Kraków posiada własny program). Województwo Małopolskie pokrywa koszty zakupu szczepionki, usługi medycznej, zabezpieczenia specjalistycznego transportu ponieważ dzieci szczepione są w miejscu sprawowania opieki nad nimi, co pozwala na pełną dostępność do świadczenia jakim jest szczepienie ochronne.

Należy nadmienić, że Program powstał z inicjatywy Województwa Małopolskiego. Dotychczas w latach 2011-2013, zaszczepiono 1 677 dzieci, przeznaczając na ten cel łącznie 773 537 zł. Szczepienia przeciwko pneumokokom stanowią zasadniczą metodę zapobiegania groźnym dla zdrowia i życia zakażeniom wywoływanym przez pneumokoki. Od samego początku realizacji tego ważnego przedsięwzięcia, sprawami związanymi z pozyskiwaniem informacji, wyborem realizatora, udzielaniem informacji oraz wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, zajmuje się Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dotychczasowe osiągnięcia związane z realizacją Programu prezentowane były podczas konferencji dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Ujęcie tematu oraz sposób wdrażania Programu, odbywający się poprzez zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego wraz z udzieleniem pomocy merytorycznej i finansowej, znalazł szerokie uznanie zarówno w gronie specjalistów oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

Jednocześnie po raz pierwszy w 2015 rozpocznie się realizacja Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. Na początek, szczepieniami przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, zostaną objęte dziewczęta w wieku 9-18 lat z placówek opiekuńczo wychowawczych na terenie Małopolski. Szczepienia przeciwko HPV pozwalają na ochronę zdrowia i życia kobiety w przyszłości poprzez zapobieganie występowaniu raka szyjki macicy. Jednocześnie zostanie przeprowadzona szeroka kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Małopolski dotycząca upowszechnienia wiedzy o wymienionych szczepieniach i ich znaczeniu dla zdrowia. Podobnie jak w przypadku szczepień przeciwko pneumokokom, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego będzie pełnił między innymi funkcję wspierającą dla realizatorów oraz dla jednostek samorządu terytorialnego, które jak ufamy włączą się do wspólnej realizacji Programu w latach przyszłych.

Na realizację szczepień ochronnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (również żłobkach w przypadku pneumokoków), Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 maja 2015 r. przeznaczył środki finansowe w wysokości 677 000 zł, w tym na szczepienia przeciwko pneumokokom – 401 000,00 zł, a na szczepienia przeciwko HPV 276 000 zł.

Jednocześnie Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął wyniki konkursu ogłoszonego na wybór realizatorów programów zdrowotnych, w części dotyczącej szczepień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizatorem wymienionych Programów będzie Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Natomiast realizatorzy Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce, dokonujący szczepień w powiatach, które przystąpiły do wspólnej realizacji, zostaną wyłonieni w drodze konkursu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji