Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Otwarcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

Zarząd Województwa Małopolskiego, w ramach środków finansowych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2015 r.
Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu ofert przewiduje się dofinansowanie zadań związanych
z przeciwdziałaniem narkomanii, HIV/AIDS, palenia tytoniu oraz przeciwdziałaniem problemom alkoholowym.
Zarząd na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert przeznaczy środki finansowe do kwoty ogółem 185 000 zł. Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert, w tym regulamin znajdują się na stronie internetowej www.malopolskie.pl w zakładce Zdrowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1063781.html

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji