Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konkurs ”Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny

Informację na temat szczegółowych zasad konkursu i wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: Pomoc Społeczna › Konkursy › Rok 2014› Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w programie ”Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. Link do strony:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2014/ogloszenie-o--konkursie-ofert-podmiotow-uprawnionych-na-dofinansowanie-zadan-w-programie--swietlica--dzieci--praca-na-rzecz-wsparcia-dziecka-i-rodziny-w-gminie-w-latach-2011--2015/

Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo: pierwszy etap na poziomie wojewódzkim przeprowadzony zostanie przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, drugi etap w wyniku którego zostaną wybrane oferty realizatorów tegorocznych zadań w Programie odbędzie się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Wobec konieczności wyboru max .5 najlepszych ofert z województwa małopolskiego i wydania opinii przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM zwracamy się z prośbą  o przesłanie właściwie wypełnionych wniosków(załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011. Nr 6, poz.25) wraz z wymaganymi załącznikami, do dnia 21 marca 2014r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub składanie bezpośrednio w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (decyduje data na pieczęci wpływu)- ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków.

Osoba do kontaktu: Jolanta Kozłowska, nr telefonu: (012) 63 03 547, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje o konkursie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej co roku ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu ”Świetlica- Dzieci -Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.  

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego(świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135), w tym:

  • - uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie)
  • - podejmują w niej działania programowe w zakresie rozwijania działalności na rzecz dzieci i młodzieży (np. dla nowej grupy wiekowej, w tym młodzieży) wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym (programów socjoterapeutycznych lub elementów socjoterapii);
  • - organizują wsparcie dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy, na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także realizują wolontariat.

 

Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie. Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:

  • - doposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych
  • - zorganizowanie (w miejscowościach na terenie naszego kraju) wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny
  • - organizowanie  imprez  edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców, w tym wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno - sportowych;
  • - zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.

Wniesiony wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20% kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie programowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości we własnych środkach finansowych lub w części we własnych środkach finansowych oraz  jako wyliczona praca wolontariuszy, z tym, że większą część wkładu będą stanowiły własne środki finansowe.

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji