Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

O zdrowiu Sądeczan na wiosnę

Seminarium zostało podzielone na sesje tematyczne: finansowanie, dostępność oraz przyszłość ochrony zdrowia dla pacjentów subregionu sądeckiego, problemy kardiologiczne – rosnące zjawisko współczesne cywilizacji oraz problemy zdrowotne dzieci, profilaktyka od noworodka do dorosłości. Prezentację poszczególnych zagadnień poprzedził wykład otwierający „Finansowanie ochrony zdrowia w subregionie sądeckim”, wygłoszony przez dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ Krzysztofa Mydela.

Zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu sądeckiego, prezentowali m.in.: prezes Okręgowej Rady Lekarskiej prof. dr hab. Andrzej Matyja, dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II dr n. med. Anna Prokop-Straszecka, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku Józefa Szczurek-Żelazko, a także związani z sądeckimi placówkami: ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu dr n. med. Andrzej Kohman, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu lek. med. Artur Puszko, dyrektor Szpitala im. J. Dietla w Krynicy–Zdroju Sławomir Kmak, dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Józef Zygmunt oraz wykładowca Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Jarosław Handzel.

Wicemarszałek Wojciech Kozak scharakteryzował stan ochrony zdrowia na terenie województwa małopolskiego oraz regionalną politykę zdrowotną. Wśród podstawowych problemów zdrowotnych przedstawiciel samorządu województwa wymieniał m.in.: systematycznie wzrastającą liczbę zachorowań na choroby nowotworowe, systematycznie wzrastającą liczbę osób z zaburzeniami psychicznymi oraz starzenie się populacji i malejący przyrost naturalny. Najczęstsze przyczyny zgonów to: choroby układu krążenia (47%) oraz choroby nowotworowe (26%). Przedstawiciel samorządu regionalnego mówił także o wielkości nakładów na ochronę zdrowia w Małopolsce.

– W 2013 roku nastąpił wzrost nakładów na ochronę zdrowia ogółem o 3% w porównaniu z rokiem 2012, a zaplanowane środki finansowe na 2014 r. wynoszą 5 301 676 tys. zł i w chwili obecnej kształtują się na poziomie roku 2013 r. – zaznaczył Wojciech Kozak.

Wicemarszałek zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia koordynacji rynku podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia.

Powołanie funkcji gospodarza, czy koordynatora na terenie województwa, umożliwiłoby powstawanie nowych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami na danym obszarze i przyczyniłoby się do uporządkowania sytuacji w zakresie równomiernego i zgodnego z zapotrzebowaniem rozmieszczenia świadczeniodawców – zaznaczył.

Wicemarszałek Wojciech Kozak informował również o pilotażowym projekcie pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), którego celem jest stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy wymiany danych medycznych i udostępnienie elektronicznych usług medycznych w skali regionu. Założeniem projektu jest stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, narzędzia informatycznego pozwalającego na bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów medycznych pomiędzy jednostkami oraz integrację z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą.

W bloku tematycznym poświęconym zagadnieniom kardiologicznym swoją wiedzą dzielili się: prof. dr hab. med. Jacek Dubiel z Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, lek. med. Renata Korpak-Wysocka, ordynator Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii "Intercard" w Nowym Sączu i Mariola Pawlak – prezes Centrum Rehabilitacji „TUKAN”, zaś podczas sesji poświęconej problemom zdrowotnym dzieci i profilaktyce od noworodka do dorosłości zagadnienia referowali m.in.: lek. med. Marta Orczyk – zastępca ordynatora Oddziału Neonatologicznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „Ujastek” w Krakowie, dr n. med. Magdalena Kościsz – specjalista w zakresie pediatrii i alergologii oraz lek. med. Tadeusz Frączek  – ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Krynicy.

Seminarium, którego celem było zwrócenie uwagi i wrażliwości mieszkańców Sądecczyzny na konieczność zapobiegania chorobom oraz troski o zdrowie w każdym wieku i o każdej porze roku, zorganizowały: Fundacja Sądecka, Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” i Kasa Wzajemnej Pomocy.

(jaug)

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji