Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wsparcie dla małopolskich policjantów

Województwo Małopolskie po raz kolejny wspiera działalność służb mundurowych. Uchwałą nr 415/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przekazaniu małopolskim policjantom 322 062,00 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na współfinansowanie zakupu kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych, zakupu hydraulicznego urządzenia udrażniającego dostęp do pomieszczeń zamkniętych i likwidację nieeksploatowanych stacji paliw wraz z podziemnymi, zalanymi wodą zbiornikami na paliwo na terenie jednostek KWP w Krakowie – przy ul. Mogilskiej 109 oraz ul. Siemiradzkiego 24. Realizacja tych zadań ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, poprzez m.in. zneutralizowanie materiałów wybuchowych i podniesienie skuteczność działań policji w regionie.
Cieszę się, że współpraca z policją od lat przebiega tak pomyślnie – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak podczas dzisiejszego spotkania. – Zagwarantowanie policjantom jak najlepszych warunków pracy jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim, mieszkańcom całej Małopolski.  

Samorząd Województwa Małopolskiego regularnie od lat podejmuje działania na rzecz polepszenia warunków pracy policjantów i strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski poprzez następujące działania:

1. W roku 2008 Województwo współfinansowało zakup urządzeń służących do rejestracji zachowań kierowców na drodze – videorejestratorów do radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w wysokości 150 tys zł.
2. W roku 2013 Województwo sfinansowało zakup psów służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w wysokości 144 tys zł.
3. Doposażenie w latach 2003 - 2010 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo - gaśniczy o wartości prawie 12 mln zł. 65 % wartości zadania pokrył WFOŚiGW w Krakowie.
4. Od 2009 roku Województwo realizuje zadanie „Małopolskie Remizy", w ramach którego małopolskie gminy otrzymują pomoc finansową na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich. W latach 2009-2013 przekazano prawie 17,3 mln zł przeznaczonych na remonty w 522 małopolskich remizach OSP. W budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 3,835 mln złotych na konkurs „Małopolskie Remizy 2014”
5. W latach 2012 – 2013 Województwo Małopolskie przekazało środki finansowe w wysokości prawie 1,2 mln na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Także w roku 2014 planuje się przeznaczyć 400 tys. zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

(mcis)

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji