Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

O uzależnieniach w gronie ekspertów

Podstawą będą obowiązujące krajowe programy, a samorząd województwa skupi się na zadaniach związanych z profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją i ograniczeniem szkód zdrowotnych, reintegracją społeczną oraz badaniami i monitoringiem realizacji programów. W zakresie przeciwdziałania narkomanii najważniejsze zadania to: zmniejszenie popytu na narkotyki w społeczeństwie, ograniczenie liczby osób używających narkotyków, poprawa jakości życia osób uzależnionych i używających – zwiększenie dostępności leczenia, terapii, zapobieganie ich marginalizacji społecznej. Ważne będzie także podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo związanych z profilaktyką antynarkotykową, zwiększanie świadomości społecznej na temat narkomanii i jej negatywnych skutków oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych mieszkańców województwa wobec problemu narkomanii. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych podstawowe zadania to: ograniczenie używania alkoholu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych, zaburzeń życia rodzinnego związanego z nadużywaniem alkoholu i przemocy w rodzinie oraz skuteczna pomoc rodzinom z problemem alkoholowym.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji