Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Narada Pełnomocników ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast z terenu Województwa Małopolskiego

Program spotkania obejmował praktyczne aspekty wdrażania działań profilaktycznych w ramach realizacji gminnych programów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. W trakcie Narady przeprowadzono dwa panele dyskusyjne z udziałem Pani Małgorzaty Nowobilskiej - Stanios - Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz Pani Ewy Piskorz – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzaleźnienia w Krakowie skupiające się wokół tematyki tworzenia nowych edycji wojewódzkich programów w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków z uwzględnieniem potrzeb regionalnych w kontekście lokalnym oraz analizowano przykłady dobrych praktyk Pełnomocników ds. Uzależnień w latach 2012-2013.

Prelegentami podczas spotkania byli ponadto: Pan Jacek Wysowski - Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, który przedstawił istotny temat w praktyce zawodowej gminnego pełnomocnika, jakim jest motywowanie do terapii osób uzależnionych od alkoholu oraz Pan Marek Jachowicz, Główny Specjalista ds. Uzależnień w Urzędzie Miasta Krakowa, prezentujący dobre praktyki w pracy Pełnomocnika ds. Uzależnień.

Gościem konferencji była również Pani Joanna Lisota, pracownik Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, która przybliżyła uczestnikom konferencji temat funkcjonowania świetlic środowiskowych, celem jak najlepszego ich dostosowania do potrzeb dzieci i ich rodziców. Województwo Małopolskie regularnie organizuje spotkania gminnych pełnomocników, realizując w ten sposób w praktyce „Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013”, który zakłada podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji z obszaru rozwiązywania problemów społecznych i uzależnień, a także wspieranie i udzielanie pomocy samorządom gminnym w realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania m.in. poprzez organizowanie szkoleń i konferencji w celu wymiany doświadczeń i rozwoju współpracy miedzyinstytucjonalnej. Ponadto „Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013”, zakłada zwiększenie skuteczności działań i wzrost jakości pracy podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii w tym wspieranie tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii w oparciu o nowoczesne strategie profilaktyczne i prowadzenie szkoleń dotyczących standardów programów i metod ich ewaluacji.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji