Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego

Posiedzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, podkreślił jakie znaczenie dla organu tworzącego ma stan bezpieczeństwa sanitarnego w podległych podmiotach leczniczych. Stan bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi – przedstawiła Małgorzata Bała, Z-ca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i zwróciła uwagę, że wzrasta liczba bloków operacyjnych, centralnych sterylizatorni i traktów porodowych dostosowanych do obowiązujących zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Termin dostosowania mija 31 grudnia 2016 roku, w związku z tym w obliczu zakresu wymaganych prac i wysokich kosztów, jest to krótki przedział czasowy. Z perspektywy publicznego płatnika świadczeń zdrowotnych, Barbara Bulanowska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, przedstawiła Kontraktowanie i finansowanie usług medycznych w kontekście spełniania warunków przez świadczeniodawców. W swoim wystąpieniu podkreśliła widoczne pozytywne tendencje dotyczące poprawy posiadanych przez podmioty lecznicze zasobów infrastrukturalnych, co wpływa na podniesie komfortu i jakości udzielanych świadczeń. W dyskusji, którą poprowadził Dariusz Madera – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, podnoszono istotne kwestie dotyczące faktu, że podmioty, których stan odpowiada wymaganym przepisom, to jednostki nowe, wąsko specjalistyczne, udzielające świadczeń w trybie jednodniowym, a więc podmioty małe i stosunkowo proste do przystosowania. Natomiast do obowiązujących standardów w dalszym ciągu nie są dostosowane podmioty duże, wielospecjalistyczne o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Małopolsce, co w zasadniczy sposób wiąże się z koniecznością realizacji pilnych działań modernizacyjnych oraz pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji