Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Szkoleniowa Konferencja Profilaktyczna pn.: "Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole"

Konferencję otworzyła Pani Anita Orzeł-Nowak, Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, która wraz z Panem Robertem Frączkiem, przedstawicielem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powitała zebranych uczestników.
 
W szkoleniowej konferencji profilaktycznej wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. Szkolenie miało na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy wychowawczej szkoły z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych uczestników oraz wymianę doświadczeń (dobrych praktyk), z wprowadzania i realizacji programu w szkołach. 
 
Szkoleniowa konferencja profilaktyczna została zrealizowana w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013, który zakłada m.in. prowadzenie szkoleń z zakresu problemów spowodowanych narkotykami w szczególności dla lekarzy POZ, lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, nauczycieli i innych grup zawodowych, a także organizację konferencji i seminariów poświęconych zdobywaniu nowej wiedzy i wymianie doświadczeń oraz w ramach „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013”, który zakłada miedzy innymi podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji z obszaru rozwiązywania problemów społecznych i uzależnień.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji