Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2018 r. Jest to już IV edycja konkursu.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu zlecane i dofinansowane będą zadania związane z doposażeniem i rozwojem ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej, w tym noclegowni, dla osób uzależnionych od narkotyków i/lub innych substancji psychoaktywnych.

Zarząd na realizację zadań przeznaczył środki finansowe w kwocie 400 000 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na roboty budowlane, remonty oraz wyposażenie w ośrodkach leczenia uzależnień.

Termin składania ofert upływa w dn. 8 maja 2018 roku

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert, w tym regulamin znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1441152,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-rozwoju.html

Zapraszamy do składania ofert.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności