Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 27 listopada 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Posiedzenie otworzyła Sylwia Grzesiak-Ambroży, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Podczas spotkania zapoznano uczestników ze zrealizowanymi zadaniami Województwa Małopolskiego za rok 2016 z Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020, z podjętymi działaniami w 2017 r. przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie oraz zwrócono uwagę na ważność integracji działań profilaktycznych w zakresie uzależnień na poziomie gmin. Uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z obecnie trwającymi pracami Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz zgłaszanymi postulatami.

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom składająca się z przedstawicieli reprezentujących różne instytucje publiczne, stanowi organ opiniodawczo-doradczy w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych wojewódzkich programów w obszarze uzależnień. Spotkania stanowią doskonałą okazję do dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych działań mających na celu poprawę sytuacji w regionie.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności