Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Lek. Wojciech Magoń

 

Leczenie stosowane w chorobach nowotworowych ma za zadanie zniszczenie jak największej liczby komórek guza, przy jak najmniejszym uszkodzeniu zdrowych tkanek organizmu. Niestety wiele z tych metod leczenia, w szczególności chemioterapeutyki oraz radioterapia stosowana w obszarze okolic serca może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego lub naczyń tętniczych i w konsekwencji do wystąpienia np. zawału serca, niewydolności serca czy wad zastawkowych.

Kardioprotekcja w leczeniu nowotworów to odpowiednie działania mające na celu organicznie lub eliminację szkodliwego działania metod leczenia antynowotorowego na serce i jego funkcję. W tym celu, lekarze zajmujący się leczeniem choroby nowotworowej stosują np. ograniczenie dawki leków kardiotoksycznych, modyfikują formy i sposób podawania leków, wybierają w miarę możliwości leki o mniejszej kardiotoksyczności w przypadku, gdy lek ma być podany osobie z już stwierdzoną chorobą serca, ograniczają pole napromieniania lub stosują nowoczesne techniki napromieniania, tak aby zminimalizować dawkę, którą otrzymuje serce.

Nieco odmienną strategią podstępowania jest zastosowanie tzw. leczenia kardioprotekcyjnego, czyli substancji, których zadaniem będzie ochrona serca przed uszkodzeniem lub maksymalne ograniczenie tego uszkodzenia. Aktualnie w leczeniu kardioprotekcyjnym najczęściej stosuje się te leki, które już są szeroko stosowane w chorobach serca i naczyń tj. leki przeciwnadciśnieniowe i „nasercowe” takie jak: inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora dla angiotensyny oraz beta-blokery lub leki obniżające poziom cholesterolu we krwi takie jak statyny. Zastosowanie tych leków można rozważyć w sytuacji, gdy ryzyko kardiotoksyczności jest duże lub planowane jest podanie kolejnego leku kardiotoksycznego po uprzednim leczeniu mającym takie działania. Decyzja co do wyboru rodzaju leku, momentu jego wdrożenia, długości trwania terapii oraz jej monitorowania ustalana jest indywidualnie przez lekarza kardiologa specjalizującego się w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Dodatkowym bardzo specjalistycznym lekiem stosowanym w przypadku chemioterapii opartej na antracyklinach w zaawansowanym raku piersi jest lek o nazwie deksrazoksan.

Warto wspomnieć także o tym, że oprócz bardzo specjalistycznych środków które mogą być zastosowane w celu kardioprotekcji, skuteczne wydają się być także inne metody takie jak prowadzenie zdrowego sposobu odżywiania się, zaprzestanie palenia tytoniu, systematyczny wysiłek fizyczny, szczególnie aerobowy i kontrola masy ciała. Dlatego przyjmuje się, że w opiece nad pacjentem onkologicznym bardzo ważne jest podejście multidyscyplinarne.

Aktualnie trwają liczne badania mające na celu zarówno ograniczenie kardiotoksyczności metod leczniczych stosowanych w chorobach nowotworowych, a z drugiej strony aktywnie poszukuje się substancji, które mogłyby ochronić mięsień sercowy przed szkodliwym działaniem tego leczenia.

kubekztabletkami

Rysunek 1. Leczenie kardioprotekcyjne u pacjenta z chorobą nowotworową pozwala na zmniejszenie uszkodzenia serca związanego z zastosowanym leczeniem onkologicznym.

 

Piśmiennictwo:

  1. Zamorano JL i wsp. Stanowisko ESC dotyczące toksycznego wpływu leczenia onkologicznego na układ sercowo-naczyniowy w 2016 roku, opracowane pod auspicjami Komisji ESC do spraw Wytycznych Postępowania. Kardiologia Polska 2016; 74; 11: 1193-1233

  2. Armenian SH I wsp. Prevention and Monitoring of Cardiac Dysfunction in Survivors of Adult Cancers: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 2017 Mar 10;35(8):893-911.

  3. Han X I wsp. , Precision cardio-oncology: understanding the cardiotoxicity of cancer therapy. NPJ Precis Oncol. 2017 Sep 12;1(1):31

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności