Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów          Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowy program obejmujący odpowiednio dobrany wysiłek fizyczny, edukację i poradnictwo w zakresie prozdrowotnego trybu życia i modyfikacji czynników ryzyka chorób układu krążenia, opiekę medyczna i psychologiczną. Wszystkie te działania mają na celu ułatwienie procesu zdrowienia, ograniczenie następstw choroby, poprawę sprawności fizycznej i psychicznej pacjenta oraz zmniejszenie ryzyka powrotu choroby.

          Aby rehabilitacja kardiologiczna odniosła oczekiwane efekty powinna być wdrażana możliwie najwcześniej po opanowaniu ostrego stanu choroby, prowadzona wieloetapowo i kontynuowana przez pacjenta domu. Ćwiczenia muszą być dostosowywane do indywidualnych możliwości pacjenta oraz przez niego akceptowane.

          Rehabilitacja może być prowadzona w warunkach stacjonarnych w oddziale rehabilitacji kardiologicznej lub w warunkach ambulatoryjnych (oddział lub ośrodek rehabilitacji dziennej). W pewnych sytuacjach można zastosować model hybrydowy rehabilitacji kardiologicznej, który łączy rehabilitację stacjonarną bądź ambulatoryjną z następującą po niej rehabilitacją domową z nadzorem telemedycznym.

          Kompleksową rehabilitację kardiologiczną dzielimy na wczesną (etap I i II) oraz późną (etap III).

          Etap I rehabilitacji odbywa się w szpitalu bezpośrednio po opanowaniu ostrego stanu choroby, na oddziale intensywnej opieki medycznej, oddziale pooperacyjnym, oddziale kardiologii, chorób wewnętrznych lub rehabilitacji kardiologicznej. Celem I-go etapu jest osiągnięcie przez chorego samodzielności i samowystarczalności w zakresie codziennych czynności oraz przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia.

          Etap II rehabilitacji kardiologicznej może być prowadzony na kilka sposobów:

          - Rehabilitacja stacjonarna, prowadzona przez oddziały rehabilitacji kardiologicznej, dedykowana jest pacjentom z wysokim ryzykiem powikłań sercowo – naczyniowych, z chorobami współistniejącymi oraz mieszkającym w miejscowościach odległych od ośrodków rehabilitacji ambulatoryjnej.

          - Rehabilitacja ambulatoryjna prowadzona jest przez Oddziały Dzienne Rehabilitacji Kardiologicznej. W tej formie rehabilitacji uczestniczą zwykle pacjenci młodsi, z niepowikłanym przebieg choroby i I- go etapu rehabilitacji.

          - Rehabilitacja „hybrydowa”- po początkowym okresie rehabilitacji w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, pacjent kontynuuje rehabilitację w domu, pod nadzorem telemedycznym. Okres rehabilitacji domowej poprzedzony jest odpowiednim przygotowaniem pacjenta polegającym m.in. na nauce samooceny tętna, ciśnienia tętniczego krwi, nauce podpięcia elektrod ekg, obsługi aparatu do telemonitoringu, oraz instruktażem wykonywania ustalonego zestawu ćwiczeń.

          Etap III rehabilitacji kardiologicznej, czyli tzw. rehabilitacja późna, prowadzony jest przez Oddziały Dzienne Rehabilitacji Kardiologicznej, Poradnie Rehabilitacji, Szpitale uzdrowiskowe. Celem rehabilitacji późnej jest podtrzymanie dotychczasowych efektów leczenia i rehabilitacji, dalsza poprawa wydolności wysiłkowej oraz motywowanie do kontynuacji prozdrowotnego stylu życia.

          Wskazania do rehabilitacji kardiologicznej to:

 1. Choroba niedokrwienna serca:

- dławica piersiowa stabilna,

- przebyty zawał serca,

- przebyty zabieg angioplastyki wieńcowej,

 1. Przebyte zabiegi kardiochirurgiczne:

- pomostowanie aortalno- wieńcowe,

- zabiegi wszczepienia zastawek serca,

- operacje wad wrodzonych i nabytych serca i dużych naczyń,

- przeszczep serca,

 1. Niewydolność serca:

- przewlekła stabilna niewydolność serca,

- po zaostrzeniach niewydolności serca,

 1. Wszczepienie stymulatora serca:

- jedno i dwujamowego stymulatora serca,

- kardiowertera- defibrylatora,

- terapia resynchronizująca,

 1. Wrodzone wady serca.

 2. Choroby naczyń obwodowych.

          Przeciwskazania do rehabilitacji kardiologicznej:

          Przeciwskazanie do podjęcia rehabilitacji stanowią stany bezpośredniego zagrożenia życia, niestabilny przebieg choroby serca oraz ostre stany zapalne:

 1. Niestabilna dławica piersiowa,

 2. Niewydolność serca w okresie dekompensacji,

 3. Ostre zapalenie mięśnia sercowego,

 4. Świeża zatorowość płucna lub obwodowa,

 5. Groźne zaburzenia rytmu zwłaszcza u pacjenta niezabezpieczonego kardiowerterem- defibrylatorem,

 6. Źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze.

rehabilitacja kardiolog

Fot. Rehabilitacja kardiologiczna obejmuje różne formy aktywności fizycznej – na zdjęciu nordic walking.

 

Piśmiennictwo:

 1. Rekomendacje w zakresie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej” Stanowisko ekspertów Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wyd. AsteriaMed 2017.

 2. Kuch M., Janiszewski M, Mamcarz A „Rehabilitacja Kardiologiczna” wyd. Medical Education 2014

 3. Jankowski P, Niewada M, Bochenek A, et al. „Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji i Wtornej Prewencji,” Kardiol. Pol., vol. 71, no. 9, pp. 995–1003, 2013

 4. Piotrowicz R, Podolec P, Kopeć G, et al. Polish Forum for Prevention Guidelines on physical activity. Kardiol Pol. 2009 May;67(5):573-5. 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności