Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Publikacje

Badania profilaktyczne u dzieci do lat 3 wykonuje się w celu nadzorowania prawidłowego rozwoju dziecka oraz zapobiegania chorobom, poprzez wczesne wykrycie objawów ewentualnych zaburzeń rozwoju i chorób dziecka oraz szybkie rozpoczęcie ich leczenia. Działania profilaktyczne podjęte w tym niezwykle ważnym okresie życia, cechującym się szybkim tempem rozwoju fizycznego i psychicznego, procentują na całe życie. Terminy i rodzaje badań profilaktycznych w poradni dziecka zdrowego są szczegółowo określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poniżej przedstawiono wykaz bezpłatnie przysługujących badań profilaktycznych dla dzieci do lat 3 oraz wiek dziecka, w którym, wg rozporządzenia powinny być wykonane.

Wyniki badań wskazują, że ponad 43% osób pracujących narzeka głównie na presję czasu i nawał obowiązków, przy czym 1/4 z nich stwierdziła, że taka sytuacja występuje bardzo często. Co piąta osoba pracująca była narażona na negatywne działanie chemikaliów, pyłów, oparów, dymów lub gazów. To zagrożenie występuje u 58% osób pracujących w górnictwie; ale również często w przetwórstwie przemysłowym, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz czy w jednostkach zajmujących się dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami; oraz u ponad 1/3 pracujących w budownictwie.

U każdego człowieka wraz z wiekiem następuje naturalna utrata sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Wraz z wiekiem zwiększa się zachorowalność przede wszystkim na choroby układu krążenia, choroby układu ruchu (w tym reumatoidalne zapalenie stawów, choroby kości) i choroby metaboliczne. W badaniu PolSenior wykazano, że u osób powyżej 65 roku życia bardzo często występują takie problemy zdrowotne, jak np. nadciśnienie tętnicze (u 76% osób), zaburzenia funkcji poznawczych (68%), zaburzenia wzroku (50%), zaburzenia słuchu (30%), objawy depresyjne (30%), cukrzyca (22%), choroby płuc (18%), nowotwory (5,3%).

Transplantacja, czyli przeszczepianie narządów lub tkanek, jest metodą ratowania życia osób ze skrajną niewydolnością narządów. Osoby te, aby mogły żyć, potrzebują zdrowego narządu. Transplantacja polega na wszczepieniu choremu (biorcy) narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka (dawcy żywego lub ze zwłok ludzkich). Chorzy po udanym przeszczepieniu często wracają do normalnego życia. Skuteczność leczenia tą metodą w Polsce jest tak samo dobra jak w innych ośrodkach światowych. Liczba wykonywanych przeszczepów zwiększa się ale nie zaspokaja istniejących potrzeb.

Wśród najczęstszych problemów zdrowotnych dzieci w wieku szkolnym i młodzieży są: próchnica zębów (dotyczy 90,5% dzieci 7- letnich i 91,8% dzieci w wieku 15 lat), wady zgryzu (występują u 43–80% dzieci w wieku 7–18 lat), wady postawy ciała (u 30 – 69% dzieci i młodzieży). Choroby przewlekłe występują u 20–25% dzieci i do najczęstszych należą: choroby alergiczne, astma oskrzelowa, padaczka, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby genetycznie uwarunkowane. Zwiększa się odsetek dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością (problem ten dotyczy 16,4% dzieci w wieku 6–19 lat). Wczesne wykrycie chorób i zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży pozwala na szybkie, a zarazem bardziej skuteczne, podjęcie leczenia.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności