Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Obecnie istnieje zgodność co do faktu, że depresja jest zaburzeniem, które, pośród objawów natury afektywnej, upośledza funkcje poznawcze, takie jak pamięć epizodyczna czy uczenie się. Doniesienia te potwierdzają wyniki wielu badań naukowych, a obserwowane deficyty dotyczą zarówno depresji o podłożu endogennym, jak i egzogennym.

Pacjenci cierpiący na depresję zwykle wykonują zadania poznawcze wolniej, a najczęściej raportowaną trudnością, oprócz spowolnienia tempa procesów poznawczych, jest deficyt sprawnego przełączania uwagi pomiędzy wykonywanymi czynnościami.

Nie jest zaskakującą obserwacja wskazująca na związek głębokości objawów depresyjnych z wiekiem osób badanych. U pacjentów w wieku późnej dorosłości poznawcze objawy depresji mogą nasilać naturalne procesy neurodegeneracyjne. Pomimo to, w wielu badaniach z udziałem osób w okresie średniej dorosłości zaobserwowano występowanie deficytów o charakterze obniżenia sprawności poznawczej. Należy zaznaczyć, że intuicyjna hipoteza o relacji pomiędzy głębokością depresji i sprawnością funkcji poznawczych nie została jednoznacznie potwierdzona. Jednocześnie badacze, próbując poszukiwać czynników leżących u podłoża różnic pomiędzy osobami badanymi, zwracali uwagę na nierównomierność deficytów w odniesieniu do czynności automatycznych, a tych wymagających większego wysiłku poznawczego. Interpretacja ta wymaga jednak dalszej eksploracji.

Depresja jest uznawana za jedną z głównych chorobowych przyczyn niepełnosprawności. Szerokie spektrum objawów, obejmujących nie tylko sferę emocjonalną i motywacyjną, ale także funkcjonowanie poznawcze, powoduje często osłabienie lub całkowitą niezdolność do wykonywania obowiązków wymagających wysiłku umysłowego. Skuteczne leczenie tej grupy objawów jest przedmiotem wielu badań. Jedno z nich, opublikowane w czasopiśmie Lancet, pokazało, że pacjenci, którzy deklarowali znaczną poprawę objawów afektywnych, nadal prezentowali szereg problemów poznawczych. Choć leczenie farmakologiczne wpłynęło na częściową poprawę elastyczności poznawczej i funkcji zarządczych, mających funkcję kontrolującą i koordynującą podstawowe procesy umysłowe, u większości pacjentów wciąż obserwowano deficyty pamięci, koncentracji uwagi czy sprawności decyzyjnej. Problemy te zmniejszyły swoje nasilenie, jednak nadal mogły powodować znaczący dyskomfort i trudność w powrocie do życia zawodowego. Wyniki te pokazują, że kwestia skuteczności oddziaływań farmakologicznych i terapeutycznych, nakierowanych na redukcję poznawczych objawów depresji, wymaga dalszej eksploracji, celem ułatwienia pacjentowi powrotu do pełni zdrowia i czerpania zadowolenia z codziennego funkcjonowania.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności