Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA pn.:
Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat.

 

Adresaci RPZ: Osoby pracujące zakładów pracy województwa małopolskiego, mężczyźni i kobiety w wieku 36-55 lat szczególnie zagrożeni utratą pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Liczba adresatów: Szacuje się, że program pozwoli objąć wsparciem rehabilitacyjnym łącznie ok.1800 osób

Cel Programu: Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej osób o małej wydolności fizycznej pracujących
w zakładach pracy w województwie małopolskim w okresie 6 miesięcy od początku rozpoczęcia programu rehabilitacji.

Planowane działania w ramach RPZ

  • Przeprowadzenie ankietowego badania przesiewowego wśród osób pracujących w zakładach pracy,
    z terenu Małopolski
  • Przeprowadzanie badania wydolności fizycznej: test 6 minutowego marszu z oceną dystansu i stopnia odczuwania duszności w skali Borga, ocena stopnia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
  • Na podstawie otrzymanych wyników testów nastąpi kwalifikacja uczestników do programu rehabilitacji. Przeprowadzenie ankiet: Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej, Ankiety Wiedzy na Temat Zasad Zdrowego Stylu Życia, kwestionariusza jakości życia SF-36
  • Przeprowadzenie rehabilitacji (w tym wykłady edukacyjne, rehabilitacja ambulatoryjna pod okiem specjalisty medycznego, indywidualny instruktaż częstości i zakresu ćwiczeń domowych)
  • Dokonanie oceny efektywności rehabilitacji ruchowej, analiza otrzymanych wyników zdrowotnych.

Wartość projektu: 2 635 825,77 zł (85 % UE, 10% Budżet Państwa),

projekt finansowany 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.2 Programy Zdrowotne  Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

 

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 17 lipca 2018 roku przyjął uchwałą nr 1293/18 listę podstawową projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach w/w konkursu w zakresie rehabilitacji kardiologicznej - Regionalny Program Zdrowotny: Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej 1 projekt został rekomendowany do dofinansowania złożony przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, kwota dofinansowania 1 742 908,47 zł.

 

Gdzie się zgłosić, aby wziąć udział w programie:

 

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31- 202 Kraków

Centrala 

tel. 12 614 20 00

fax 12 614 22 66

email:sekretariat(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Kontakt.38.0.html

 

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności