Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W  lipcu bieżącego roku rozpoczął działalność Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy przy Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasieńskiego w Zakopanem. Jego statutowym celem  jest zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego   i  ekonomicznego, szczególnie wobec takich grup jak  osoby niepełnosprawne  i osoby starsze, u których stwierdzono trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych czynności życiowych.

Przesłankami korzystania z pomocy Ośrodka jest:

 • ukończenie 60 roku życia,
 • zamieszkanie na terenie miasta Zakopane 
 • niesamodzielność związana w szczególności z trudnościami  występującymi w codziennym życiu, związanymi z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczeniem możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem, w tym:
  •  trudnościami w samodzielnym przygotowaniu posiłków,
  • problemami w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości            o higienę,
  • bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i ograniczenia związane z dokonywaniem zakupów,
  • chorobą – pogarszaniem się stanu zdrowia mającym wpływa na codzienne funkcjonowanie, niepełnosprawność,
  • pogorszeniem sytuacji materialnej, co istotnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa,
  • poczuciem osamotnienia związanym z utratą osób bliskich, wynikające z rozluźnienia więzi rodzinnych, patologii życia rodzinnego, oddalenia w przestrzeni geograficznej lub społecznej,
  • występowaniem innych niekorzystnych stanów emocjonalnych,
  • rudności w organizowaniu czasu wolnego wynikające z braku umiejętności,
  • wycofywaniem się ze spraw innych ludzi i ograniczenie planów życiowych co do własnej osoby,
  • problemami w relacjach z rodziną, trudności rodziny w opiece nad uczestnikiem.

Uczestnikiem zajęć w Ośrodku nie może być osoba całkowicie niesamodzielna, czyli niemogąca korzystać z usług usprawniająco-aktywizujących (niesamodzielna, leżąca, bez kontaktu logicznego).

Ośrodek spełnia swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników Ośrodka i ich opiekunów:

 1. w zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych zapewnia pobyt dzienny, dwa posiłki (w tym jeden ciepły), pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną, a także, w razie potrzeby, dowóz uczestników do Ośrodka i z Ośrodka;
 2. w zakresie usług aktywizująco-usprawniających zapewnia organizacje czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym.

Ośrodek udziela także usług wspomagających, polegających na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników jak i ich rodzin.

W okresie działalności Ośrodka, tj. w ciągu najbliższych 24 miesięcy, z oferowanych zajęć korzystać będzie  48 osób.  Jednorazowe korzystanie           z usług Ośrodka przewidziane jest na 6 miesięcy  dla grupy liczącej do 12 osób. Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku i trwają 8 godzin dziennie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, lub ich opiekunowie, mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr telefonu: 18 20 00 722 lub 660 746 055.

zapraszamy na stronę internetow szpitala! https://rehabilitacja.zakopane.pl/

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności