Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Programy zdrowotne profilaktyki nowotworowej

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie (WUP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Każdy projekt dotyczący rozwoju profilaktyki ma na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych – w zależności od programu – na badania mammograficzne, cytologiczne lub kolonoskopowe.

Jednocześnie każdy projekt w ramach typu A dotyczy realizacji jednego, wybranego programu profilaktycznego tj.:

  • Programu profilaktyki raka piersi bądź 
  • Programu profilaktyki raka szyjki macicy bądź 
  • Programu profilaktyki raka jelita grubego, 

Ponadto projekty dotyczące rozwoju profilaktyki raka piersi oraz dotyczące rozwoju profilaktyki raka szyjki macicy służą zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach właściwych programów o charakterze krajowym wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ.

W przypadku realizacji działań w projektach dotyczących rozwoju profilaktyki raka jelita grubego przez podmioty posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych niezbędne jest wykazanie przez beneficjenta, że projekt przyczynia się realizacji dodatkowych badań diagnostycznych oraz do zwiększenia liczby badań przeprowadzanych przez te podmioty.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

a. instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze);

b. pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej; 22

c. partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 27 603 640,67 PLN

  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka piersi wynosi 6 182 980,10 PLN
  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy wynosi 10 195 093,79 PLN
  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka jelita grubego wynosi 11 225 566,78 PLN

Szczegóły: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-6-2--programy-zdrowotne---rpmp-08-06-02-ip-02-12-031-18

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności