Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Badanie RTG płuc ma na celu wykrywanie różnych chorób płuc, takich jak: rak płuc, gruźlica, zapalenie płuc, rozedma płuc. Wykrycie raka płuc we wczesnym etapie rozwoju choroby umożliwia bardziej skuteczne leczenie. RTG płuc polega na wykonaniu zdjęcia klatki piersiowej przy użyciu promieni X (promienie rentgena), które przenikając przez klatkę piersiową dają obraz znajdujących się tam narządów na kliszy rentgenowskiej. RTG płuc wykonuje się w pozycji stojącej po uprzednim zdjęciu ubrania z górnej połowy ciała. Jest to zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne badanie. Czas napromieniowania podczas wykonywania zdjęcia jest bardzo krótki (kilkaset milisekund), a zastosowanie nowoczesnych aparatów rentgenowskich sprawia, że organizm otrzymuje bardzo małą dawkę promieniowania, co nie zagraża zdrowiu osób dorosłych. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, u których nie wolno wykonywać badań RTG. U kobiet w wieku rozrodczym badanie RTG można wykonać w pierwszych dwóch tygodniach po menstruacji, natomiast należy unikać wykonywania badania w II połowie cyklu u kobiet, u których zaistniała możliwość zapłodnienia. Badanie RTG płuc nie wymaga specjalnego przygotowania się.

©iStock.com/ibmedJak często należy wykonywać profilaktyczne RTG płuc?

Mężczyźni i kobiety palący papierosy, po skończeniu 40 roku życia powinni wykonywać badanie co 1 rok. U osób przyjmowanych do pracy i pracowników zawodowo narażonych na czynniki powodujące ryzyko wystąpienia chorób płuc, częstotliwość profilaktycznych badań RTG klatki piersiowej określona jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

Narażenie zawodowe na pył przemysłowy:

 • 1. Pyły nieorganiczne (zawierające powyżej 10% wolnej krzemionki) - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych (pierwsze zdjęcie klatki piersiowej po 4 latach pracy, następnie co 2 lata). U narażonych na ziemię okrzemkową i krzemionkową badania okresowe co rok, łącznie ze zdjęciem RTG klatki piersiowej.
  2. Pyły nieorganiczne zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki: RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych (pierwsze zdjęcie rtg klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata).
  3. Pyły kopalń węgla kamiennego- RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych (pierwsze zdjęcie RTG klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata).
  4. Pyły grafitu - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych (pierwsze zdjęcie RTG klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata).
  5. Pyły nieorganiczne zawierające włókna azbestu - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach pracy - co rok.
  6. Pył talku zawierający włókna azbestu - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach narażenia - co rok.
  7. Pył zawierający metale twarde (np. wolfram, kobalt) - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: zdjęcie rtg klatki piersiowej co 4 lata.
  8. Pył zawierający tworzywa sztuczne, w tym sztuczne włókna mineralne - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: co 4 lata; po 15 latach pracy - co rok.
  9. Pył organiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w ostatnim badaniu okresowym.

 

Czynniki toksyczne:

 • 1. Bar i jego związki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: pierwsze zdjęcie rtg klatki piersiowej po 8 latach pracy.
  2. Benzo(a)piren - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 1-2 lata.
  3. Beryl i jego związki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 3-4 lata.
  4. Chrom i chromiany - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 3-4 lata; po 10 latach pracy - co 2 lata.
  5. Fluor i fluorki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w ostatnim badaniu okresowym.
  6. Ftalowybezwodnik - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych pierwsze badanie po 6 miesiącach pracy, następne co 2-4 lata.
  7. Glinu tlenek - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-4 lata.
  8. Izocyjanianowe związki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: pierwsze badanie po 6 miesiącach pracy, następne 1-2 razy w roku.
  9. Kadm i jego związki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 3-4 lata.
  10. Kobalt - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-4 lata.
  11. Nafta i jej produkty: mieszaniny zawierające wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. pak, smoła, asfalty - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 1-2 lata.
  12. Nikiel i jego związki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2 lata.
  13. Pestycydy: Związki dwupirydylowe, np. parakwat, dikwat- RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 1 rok.
  14. Siarkowodór - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-4 lata.
  15. Siarki tlenki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-4 lata.
  16. Wanadu pięciotlenek - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-4 lata.
  17. Winylu chlorek - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym.

 

Czynniki biologiczne:

 • 1. Promieniowce termofilne, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o działaniu uczulającym- RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-3 lata.

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności