Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Wyniki badań wskazują, że ponad 43% osób pracujących narzeka głównie na presję czasu i nawał obowiązków, przy czym 1/4 z nich stwierdziła, że taka sytuacja występuje bardzo często. Co piąta osoba pracująca była narażona na negatywne działanie chemikaliów, pyłów, oparów, dymów lub gazów. To zagrożenie występuje u 58% osób pracujących w górnictwie; ale również często w przetwórstwie przemysłowym, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz czy w jednostkach zajmujących się dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami; oraz u ponad 1/3 pracujących w budownictwie.

pracaCo trzecia osoba pracująca narażona jest na hałas lub wibrację i dotyczy to najczęściej działalności górniczej i wydobywczej, przetwórstwa przemysłowego, ale również często występuje w budownictwie, transporcie oraz w edukacji (np. w szkołach). W profilaktyce chorób wywołanych szkodliwymi czynnikami w pracy, oprócz prowadzenia skutecznej polityki poprawy warunków pracy, kluczową rolę odgrywa wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich zarówno wstępnych (prawidłowe kwalifikowanie do pracy), jak i okresowych.

Człowiek w trakcie pracy może być narażony na szkodliwe czynniki, takie jak:
1) fizyczne (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, pyły, hałas, drgania mechaniczne [wibracje], pola elektromagnetyczne, promieniowanie);
2) chemiczne (tlenek węgla, dwutlenek węgla, rozpuszczalniki, ropa naftowa i produkty jej destylacji, gaz ziemny, dwutlenek siarki, substancje rakotwórcze);
3) biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, rośliny kwiatowe, pasożyty wewnętrzne (robaki i pierwotniaki), stawonogi (skorupiaki, pajęczaki, owady);
4) psychofizyczne (stres związany z pracą). Zmęczenie fizyczne coraz częściej ustępuje miejsca zmęczeniu w następstwie zwiększenia wysiłku umysłowego i obciążenia nerwowego lub też znużeniu psychicznemu, wywołanemu monotonią pracy. Praca zawodowa może wywoływać sytuacje stresowe o różnym nasileniu a stres może powodować uszkodzenie najsłabszych części organizmu. Poziom odczuwanego stresu zależy od osobowości pracownika, jego doświadczeń i percepcji.
Do czynników szkodliwych w środowisku zamieszkania należy narażenie na dym tytoniowy w domu. Co piąty dorosły niepalący Polak narażony jest na dym tytoniowy w domu. Budynki, którym udowodniono szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie, określa się jako „chore budynki”, a zaburzenia zdrowotne powstałe w wyniku przebywania w nich – „zespołem chorego budynku” (Sick Building Syndrome – SBS). Jakie czynniki mogą przyczyniać się do wystąpienia objawów zespołu chorego budynku? Są to: zła wymiana powietrza, zanieczyszczenia wydzielane w budynkach (przez urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach, środki czyszczące, pestycydy), drobnoustroje rozwijające się i bytujące w pomieszczeniach, niewystarczająca kontrola temperatury i wilgotności pomieszczeń, hałas, nieodpowiednie oświetlenie, występowanie pola elektrostatycznego, efekty psychologiczne wynikające ze stale zamkniętych okien, braku prywatności, stresów, braku kontroli klimatu wewnętrznego budynku. W środowisku domowym jest wiele urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne o określonych parametrach a człowiek często ma nieustanny kontakt z tym promieniowaniem. Oddziaływanie jonów na człowieka (adiestezja) może przyczyniać się do wzrostu jego podatności na choroby: nowotworowe, układu krążenia, czy układu nerwowego. Do najczęściej pojawiających się chorób w następstwie przebywania w nadmiernie zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków należą z pewnością zatrucia tlenkiem węgla i astma. Do grupy chorób związanych z budynkiem zaliczyć należy także choroby nowotworowe. Do objawów zespołu chorego budynku zalicza się niespecyficzne objawy oraz bardzo różne problemy zdrowotne, takie jak: objawy ogólne (ból głowy, nienaturalne zmęczenie, przygnębienie, zawroty głowy), podrażnienie błon śluzowych (suchość lub podrażnienie oczu, nosa, gardła) czy też objawy skórne (przesuszenie, zaczerwienienie, złuszczanie naskórka na twarzy, rękach, uszach).
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności