Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Województwo w ramach środków finansowych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, co roku realizuje działania związane z profilaktyką uzależnień. W roku bieżącym, Zarząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwój ośrodków leczenia uzależnień w 2015 r. celem poprawy standardów terapii oraz pobytu w placówkach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

W ramach konkursu ofert przewiduje się dofinansowanie zadania związanego z doposażeniem i rozwojem noclegowni oraz ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarząd na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert przeznaczy środki finansowe do kwoty ogółem 500 000 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na wyposażenie oraz roboty budowlane (w tym inwestycje) w ośrodkach leczenia uzależnień.
Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert, w tym regulamin znajdują się na stronie internetowej www.malopolskie.pl w zakładce Zdrowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1051506.html

Uchwała nr 856/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwój ośrodków leczenia uzależnień.

Uchwała nr 856/15 rozstrzygająca konkurs

Załacznik nr 1 - Oferty rekomendowane

Załacznik nr 2- Oferty nierekomendowane

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności