Finał konkursu „Nie ryzykuję. Nie biorę”

7.06.2024 r w sali sejmikowej Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste przekazanie nagród laureatom konkursu "Nie ryzykuję, nie biorę” na filmik krótkometrażowy z zakresu profilaktyki uzależnień.

Konkurs stanowił element kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki uzależnień pn. „Nie ryzykuję, nie biorę” zainicjowanej przez Panią Karolinę Załęgę Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej.

Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, stowarzyszeń, ośrodków kultury, drużyn sportowych, klubów z terenu województwa małopolskiego. Jego celem było promowanie wiedzy na temat zapobiegania uzależnieniu od środków psychoaktywnych, promowanie wiedzy na temat działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień oraz kształtowanie świadomości i postaw na temat niebezpieczeństw i zagrożeń jakie stwarza zażywanie substancji psychoaktywnych.

Zadanie konkursowe polegało na nagraniu krótkometrażowego filmiku (od 20 do 60 sek.) nawiązującego do celu konkursu - dopuszczalna była każda forma artystyczna (film, reportaż, animacja, itp.). W ramach konkursu wpłynęły 23 prace. Łącznie w tworzeniu filmików dotyczących przedmiotu konkursu wzięło udział 65 osób. Wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach tj. młodzież w wieku 11- 18 lat, osoby pełnoletnie oraz praca zbiorowa.

Nagrody zwycięzcom konkursu przekazał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Łukasz Smółka razem z Panią Katarzyną Kosik-Gajewską Z-cą Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej. Wszystkim nagrodzonym serdecznie dziękujemy za obecność oraz gratulujemy kreatywności i wyobraźni twórczej. Życzymy wszystkim zdrowia oraz dużo satysfakcji z realizacji pasji osobistych i zawodowych.

Należy wspomnieć, że założenia konkursu odzwierciedlają założenia Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 7 grudnia 1987 roku (znanego także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi), który obchodzony jest corocznie 26 czerwca.

Dzień ten został przyjęty w celu wzmocnienia działań i współpracy na rzecz osiągnięcia świata wolnego od narkomanii. Obchody tego wydarzenia stanowią doskonałą okazję do podnoszenia świadomości w naszym społeczeństwie odnośnie zagrożeń jakie niesie za sobą stosowanie narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.  Szczególnie narażone na działanie substancji uzależniających są dzieci, młodzież oraz młodzi dorośli, dlatego tak istotne jest wyposażenie tej grupy społecznej oraz ich rodziców i opiekunów w odpowiednią wiedzę, umiejętności a także narzędzia będące czynnikami chroniącymi przed podejmowaniem ryzykownych decyzji oraz zachowań.

Rozwiązanie współczesnych problemów związanych z narkotykami stanowi globalne i wieloaspektowe wyzwanie, które wpływa na życie milionów ludzi na całym świecie. Od osób zmagających się z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych po społeczności zmagające się z konsekwencjami handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej.

Aby stawić czoła temu wyzwaniu, niezwykle istotne jest ustalenie priorytetów, do których należą działania profilaktyczne oparte na dowodach naukowych, a także kompleksowe leczenie i wsparcie osób uzależnionych.

Tegoroczna kampania Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii podkreśla, że ​​skuteczna polityka antynarkotykowa musi być zakorzeniona w nauce, badaniach, pełnym poszanowaniu praw człowieka, współczuciu i głębokim zrozumieniu społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych konsekwencji używania narkotyków. Dzięki wspólnym działaniom opartym na dowodach i zaangażowaniu na rzecz rozwiązania globalnego problemu jaki stanowią narkotyki (a także nowe substancje psychoaktywne) możemy stworzyć świat, w którym jednostki będą mogły prowadzić zdrowe i satysfakcjonujące życie.

https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji