O programie

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa małopolskiego

Osteoporoza to układowa choroba szkieletu, charakteryzująca się upośledzoną wytrzymałością kości, co prowadzi do zwiększonego ryzyka wystąpienia złamań. Wytrzymałość kości jest uwarunkowana gęstością mineralną kości (BMD) i jakością tkanki kostnej. Występowanie osteoporozy wzrasta wraz z wiekiem. Dotyka ona częściej kobiet niż mężczyzn. Grupami najbardziej narażonymi są kobiety w okresie menopauzy (osteoporoza postmenopauzalna – typ I) oraz osoby starsze po 70 roku życia (osteoporoza starcza – typ II).

Wydłużanie życia populacji, a tym samym starzenie się społeczeństw, jak również zmiana stylu życia w tym ograniczenie aktywności fizycznej, wynikające z rozwoju technologicznego, wskazują na możliwość zwiększenia liczby zachorowań. Dlatego Województwo Małopolskie rozpoczęło w tym roku po raz pierwszy pilotażowy Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa małopolskiego.

Celem diagnostyki osteoporozy jest identyfikacja chorych zagrożonych wystąpieniem złamania, czyli tych, którzy będą wymagali interwencji terapeutycznych. Obniżenie gęstości mineralnej kości jest jednym z najsilniejszych czynników zwiększających ryzyko wystąpienia złamania, dlatego kryteria diagnostyczne osteoporozy WHO z 1994 r. opierają się na pomiarze gęstości mineralnej kości metodą DXA (technika podwójnej wiązki promieniowania rentgenowskiego), pomiar ten wykonywany jest w ramach Programu.

 Program obejmuje:

  • ocenę ryzyka wystąpienia poważnych złamań osteoporotycznych z użyciem kalkulatora FRAX- proste narzędzie internetowe, które integrując informacje o czynnikach ryzyka złamania i dane epidemiologiczne pozwala obliczyć 10 letnie ryzyko wystąpienia złamania zarówno bliższego końca kości udowej jak też ryzyko wystąpienia tzw. głównego złamania osteoporotycznego;
  • pomiar gęstości mineralnej kości z wykorzystaniem badania densytometrycznego DXA dla osób, które w narzędziu FRAX uzyskały wynik dziesięcioletniego ryzyka poważnych złamań osteoporotycznych ≥5%;
  • lekarską wizytę konsultacyjną dla osób, które miały wykonane badanie densytometryczne;
  • działania edukacyjne na temat profilaktyki osteoporozy.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji