Pani Agnieszka Bogusz, Pani Marta Rzadkowska oraz Pani Karolina Załęga pozują wspólnie do zdjęcia trzymając w dłoniach dokumenty porozumienia

Porozumienie o współpracy

W dniu 16 listopada 2021 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Panią Agnieszką Bogusz, Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie, Gminą Miejską Kraków – Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Panią Martę Rzadkowską a Panią Karoliną Załęgą, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy organizacji konferencji szkoleniowych i naukowo – szkoleniowych w zakresie szerzenia wiedzy z obszaru profilaktyki i leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych.

Pierwszym efektem porozumienia, będzie zaplanowana na 23 listopada 2021 roku konferencja szkoleniowa skierowana do kuratorów sądowych pt. „Długoterminowe leczenie osób uzależnionych odbywających karę ograniczenia lub pozbawienia wolności”. Tematyka konferencji będzie dotyczyła zagadnień z obszaru: stosowania  substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia publicznego, problemu uzależnienia u osób przebywających w zakładach karnych, długoterminowego leczenia uzależnienia osób z podwójną diagnozą w warunkach stacjonarnych oraz problematyki przestępstw z perspektywy szpitala psychiatrycznego.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji