Kryzysy psychiczne u dzieci i młodzieży

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie we współpracy z Departamentem Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zorganizował konferencję edukacyjną na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży skierowaną do dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli i pedagogów.

Światowy dzień walki z depresją

Konferencja nie bez powodu odbyła się 23 lutego, kiedy na całym świecie obchodzony jest dzień walki z depresją. W czasie spotkania wielokrotnie podkreślano znaczenie profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego z uwagi na rosnącą liczbę dzieci i młodzieży doświadczających kryzysów psychicznych. W 2022 roku w całym kraju Policja odnotowała 2031 prób samobójczych wśród osób do 18. roku życia, z czego 156 zakończyło się śmiercią. W samym województwie małopolskim odnotowano 193 próby samobójcze w tej grupie wiekowej, co przekłada się na trzeci najwyższy wynik w kraju.

Państwa obecność świadczy o tym, że zdrowie psychiczne uczniów jest również istotne dla Was – dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów. To nie bez znaczenia, bo szkoła często jest miejscem, gdzie na wczesnym etapie można dostrzec kłopot, zareagować i okazać pomoc tym uczniom, którzy jej potrzebują. Zdrowie psychiczne najmłodszych jest tematem, o którym trzeba rozmawiać, warto dyskutować, a także należy podejmować i wdrażać konkretne działania – powiedziała Katarzyna Kosik-Gajewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM.

Katarzyna Kosik-Gajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM otwiera konferencję

Katarzyna Kosik-Gajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM otwiera konferencję
Zdjęcie: UMWM

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy nauczycieli, pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkole w zakresie kryzysów psychicznych wśród uczniów, zwrócenia uwagi na podłoże tych zjawisk, możliwości jakie daje aktualny system wsparcia i leczenia oraz narzędzi służących wzmacnianiu odporności psychicznej dzieci i młodzieży.

W spotkaniu oprócz pedagogów uczestniczyli także Dominika Studnicka - Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Katarzyna Kosik-Gajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM, Marta Mordarska - Radna Województwa Małopolskiego oraz Michał Tochowicz – Dyrektor Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i Monika Michalska-Mazgaj – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

Eksperci z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii wygłosili wykłady na temat m.in. depresji u młodzieży, tendencji autodestruktywnych wśród młodzieży czy pomocy terapeutycznej jaką oferują rejonowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W czasie konferencji podsumowano realizację I edycji programu „Ty decydujesz jak reagujesz” oraz uczestnikom przekazane zostały materiały informacyjno-edukacyjne, które powstały w ramach realizacji tegorocznej edycji programu.

 Kolorowe materiały - broszura dla nauczycieli, ulotka oraz zakładka do książki z ważnymi numerami telefonów dla osób w kryzysie

W ramach programu opracowano m.in. materiały dla nauczycieli, ulotki informacyjne czy zakładki do książek z ważnymi numerami telefonów dla osób w kryzysie
Zdjęcie: UMWM

Ty decydujesz jak reagujesz

Program „Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim w roku szkolnym 2022/2023 realizowany jest przez Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie w 8 szkołach podstawowych z terenu województwa małopolskiego przez specjalistów – psychologów, psychoterapeutów i pedagogów. Jego celem jest przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania i emocji wśród uczniów oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. W ramach prowadzonych zajęć rozwijane są kompetencje społeczne i emocjonalne u dzieci i młodzieży.

Ważnym aspektem jest edukacja na temat rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, praca warsztatowa na temat wspierania bezpiecznego klimatu klasy/szkoły, rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów i tzw. przymierza przeciw przemocy. Środowisko szkolne jest naturalnym środowiskiem przebywania dzieci i młodzieży, a wszyscy biorący udział w procesie wychowawczym tj.: rodzice, nauczyciele, pedagodzy mają możliwość nabycia oraz poszerzenia posiadanych kompetencji pomocnych w rozwiązywaniu złożonych sytuacji.

Na pierwszym planie prelegentka i słuchacze, dalej wyświetlany slajd podsumowujący realizację programu

dr Agnieszka Fusińska-Korpik przedstawia wnioski z realizicji I edycji programu "Ty decydujesz jak reagujesz"
Zdjęcie: UMWM

Program jest kontynuacją, przeprowadzonego pilotażowo Programu w roku szkolnym 2021/2022 na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, w którym wzięło udział sześć szkół podstawowych, a interwencjami zostało objętych 291 uczniów, 141 nauczycieli i 194 rodziców/opiekunów.

Program realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji