Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii

7 marca 2023 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. Są to cykliczne spotkania przedstawicieli instytucji z regionu Małopolski, które zajmują się różnymi aspektami w obszarze szeroko pojętego rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie oraz przesłankami do zobowiązania do leczenia przymusowego, a także przebiegiem leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Kierownik Centrum Integracji Pro Domo przedstawił specyfikę pracy z osobami uzależnionymi, doświadczonymi izolacją penitencjarną oraz ofertę pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej Centrum Integracji Pro Domo dla osób uzależnionych zwalnianych z zakładów karnych, odbywających karę pozbawienia wolności i ich rodzin. Zaprezentowane zostały także wyniki Raportu z badania ankietowego kondycji psychicznej młodzieży, przeprowadzonego w ramach projektu Żyj z Sensem.

W trakcie spotkania prowadzone były również dyskusje związane z poruszanymi zagadnieniami – uczestnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz przemyśleniami.

Otwarcie spotkania przez Panią Katarzynę Kosik-Gajewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji