Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom jest organem opiniodawczo – doradczym w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026. Rada jest również ważnym gremium w realizacji działań w obszarze uzależnień, a wiedza oraz doświadczenie Ekspertów stanowią cenne wsparcie dla działań w tym obszarze.

Osiągnięcie założonych w Małopolskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026 celów operacyjnych wymaga współdziałania wszystkich realizatorów oraz partnerów. Województwo Małopolskie realizuje cele i zadania Programu m.in. poprzez działania Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, przekazując corocznie dotację – powiedziała Pani Katarzyna Kosik-Gajewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W trakcie spotkania Pani Karolina Załęga Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Pani Katarzyna Kosiorowska Koordynator Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie przedstawiły realizowane w 2023 r. zadania wynikające z Programu. Następnie Pani Agnieszka Litawa-Janowska Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów przedstawiła ofertę szkolenia specjalizacyjnego opracowaną w oparciu o program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Wszyscy zgromadzeni docenili przygotowany program szkolenia.

W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Marta Mordarska Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, która podziękowała za współpracę oraz organizację licznych konferencji, szkoleń i wydarzeń w obszarze uzależnień. Szczególne podziękowania skierowała do Pani Prezes KSTU za podjęcie wyzwania i ogrom pracy włożonej w kompleksowe przygotowanie szkolenia specjalizacyjnego dla terapeutów.

Rozpoczęcie kształcenia nowych kadr w obszarze uzależnień jest niezwykle ważne, z uwagi na dwuletnią przerwę w szkoleniach certyfikacyjnych wynikająca ze zmiany systemu szkolenia psychoterapeutów specjalizujących się w pracy z pacjentami z uzależnieniami oraz ich bliskimi. W dalszej perspektywie nowo wykształceni psychoterapeuci uzależnień zasilą podmioty lecznicze w Małopolsce i tym samym poprawią dostępność do leczenia dla pacjentów.

Spotkanie zakończyło się deklaracją i zobowiązaniem do dalszej współpracy i działań na rzecz wzmacniania potencjału kadr pracujących w obszarze uzależnień oraz podejmowania kolejnych inicjatyw w tym obszarze służących mieszkańcom województwa małopolskiego.

Uczestnicy spotkania Małopolskiej Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom

Pani Marta Mordarska Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego

Pani Karolina Załęga Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Uczestnicy spotkania Małopolskiej Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom

Pani Katarzyna Kosiorowska Koordynator Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie przedstawia realizowane w 2023 r. zadania wynikające z wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Pani Agnieszka Litawa-Janowska Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów przedstawiła ofertę szkolenia specjalizacyjnego dla terapeutów uzależnień

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej 

 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji