Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii

Kolejny raz członkowie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii spotkali się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Spotkanie miało miejsce 5 grudnia 2023 r. i stanowiło okazję do podsumowania działań podejmowanych w bieżącym roku przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego Panią Karolinę Załęgę we współpracy z przedstawicielami instytucji wchodzących w skład Platformy Współpracy. Pani Karolina, która była organizatorem spotkania, podziękowała za pomoc oraz wsparcie osobom, które razem z nią współpracowały przy realizacji działań podejmowanych w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026. Pani Katarzyna Kosik-Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej podziękowała wszystkim uczestnikom Platformy za dzielenie się doświadczeniem w obszarze uzależnień oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz profilaktyki oraz leczenia uzależnień. Jak podkreśliła „Wartością naszych spotkań jest możliwość uczenia się od siebie nawzajem, dzielenia się doświadczeniami i wspólnego szukania efektywnych rozwiązań”.

W trakcie spotkania przedstawione zostały wstępne wyniki badania zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród młodych dorosłych przeprowadzonego w powiecie tarnowskim i oświęcimskim na zlecenie Departamentu oraz Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Zaprezentowane wyniki z przeprowadzonej analizy były doskonałą okazją do rozpoczęcia dyskusji odnoszącej się do motywów sięgania przez młodych ludzi po substancje psychoaktywne, okoliczności w jakich najczęściej dochodzi do pierwszej inicjacji oraz łatwego dostępu do tego typu substancji, co z kolei stanowiło podstawę do rozważań w jaki sposób można zmniejszyć tę dostępność. Przytoczony został przykład podjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Uczestnicy spotkania przekazali swoje obserwacje oraz przywołali dane statystyczne wskazujące w jaki sposób przedmiotowa uchwała przyczyniła się do ograniczenia interwencji dotyczących zakłócania porządku publicznego w nocy oraz poprawę warunków życia mieszkańców. W toku dyskusji członkowie Platformy Współpracy zgodzili się, że nie wystarczy wyłącznie wprowadzanie różnego rodzaju ograniczeń w dostępności do substancji uzależniających, niezwykle ważne jest prowadzenie działań profilaktycznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Przykładem na to, że możliwe jest prowadzenie tego typu działań, nawet wśród małych dzieci jest projekt „Kolorowa profilaktyka” realizowany przez gminę Jabłonka. Adresatami „Kolorowej profilaktyki” są uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej oraz kl. IV, a pośrednio rodzice i nauczyciele. Projekt powstał przy udziale i zaangażowaniu grupy pasjonatów, którzy dzielą się swoją pracą i udostępniają przygotowane przez siebie narzędzie nieodpłatnie. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odbiorem i oceną przez uczestników spotkania.

Pani Katarzyna Kosik-Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa MałopolskiegoPani Katarzyna Kosik-Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Uczestnicy spotkania podczas dyskusji związanej z wynikami badań omawianymi w trakcie spotkaniaUczestnicy spotkania podczas dyskusji związanej z wynikami badań omawianymi w trakcie spotkania.
Członknikie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii, od lewej: Pani Magdalena Droździk z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie, Pani Katarzyna Kosik-Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Pani Karolina Załęga Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego Członkinie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii, od lewej: Pani Magdalena Droździk z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie, Pani Katarzyna Kosik-Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Pani Karolina Załęga Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.
Uczestnicy spotkania Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania NarkomaniiUczestnicy spotkania Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji