Nowoczesne metody leczenia raka gruczołu piersiowego cz. I

Nowotwór złośliwy piersi dotyczy kilkuset tysięcy kobiet w Polsce. Do grupy tej zaliczamy kobiety z nowo rozpoznanym zachorowaniem (ok.18.000 rocznie), chore w trakcie leczenia radykalnego lub paliatywnego, chore w okresie rekonwalescencji, korzystające
z różnych form rehabilitacji oraz chore, które wygrały z chorobą nowotworową i po upływie 10 lat uznawane są za wyleczone.

Wszystkie te chore są jednakowo ważne jednak największą uwagę skupiamy na grupie chorych, które są w trakcie leczenia onkologicznego.

Postępowanie w tej grupie chorych powinno być kompleksowe, obejmować zarówno skojarzone leczenie obejmujące chirurgię, chemioterapię, radioterapię, leczenie hormonalne, immunologiczne, terapię celowaną, jak też leczenie wspomagające, rehabilitację, psychoterapię i inne metody wspomagające.

W dzisiejszej onkologii posługujemy się terminem terapii spersonalizowanej. Personalizacja polega na dogłębnej analizie wszystkich informacji, zarówno wynikających z wyników wstępnych badań obrazowych, jak też badań histopatologicznych, receptorowych, genetycznych i molekularnych. Dopiero  zestawienie i analiza wszystkich tych danych pozwoli na precyzyjne określenie optymalnego sposobu leczenia chorej.

Podstawowym kryterium wyboru metody terapii jest stopień zaawansowania nowotworu
w momencie rozpoczęcia terapii.

Najwcześniejszym stadium raka piersi jakie udaje się zdiagnozować jest rak przedinwazyjny.

Rak in situ może być leczony w sposób oszczędzający tzn. bez konieczności amputacji piersi.

Prowadzenie oszczędzającego leczenia jest możliwe jedynie w ośrodkach z możliwością  pełnej współpracy chirurga, onkologa klinicznego, patologa i radioterapeuty. Zabieg oszczędzający obejmuje leczenie oszczędzające pierś, zabieg diagnostyczno leczniczy
w obrębie węzłów pachowych oraz radioterapię.

Metody chirurgiczne to szerokie wycięcie guza, kwadrantectomia lub skożkowe wycięcie kompleksu brodawka-otoczka.

Po usunięciu guza pierwotnego w czasie tego samego zabiegu operacyjnego można wykonać jednoczasową  rekonstrukcję piersi (chirurgia onkoplastyczna) oraz jednoczasowego zabiegu plastycznego drugiej piersi w celu uzyskania symetrii gruczołów piersiowych.

                                                                                  Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

                                                                                  specjalista onkolog, chemioterapeuta

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji