Leczenie celowane chorych na nowotwory

Leczenie ukierunkowane molekularnie, zwane też leczeniem indywidualizowanym lub celowanym jest najnowszą metodą postępowania p. nowotworowego.

Polega ono na podawaniu doustnie lub pozajelitowo leków, które wiążą się swoiście
z jedna wybrana linią komórek nowotworowych. Mechanizm działania leków molekularnych polega na hamowaniu specyficznych szlaków  przekaźnictwa w komórce nowotworowej.
W efekcie działania leku celowanego dochodzi do zaburzenia w komórce nowotworowej mechanizmów biologicznych odpowiedzialnych za jej rozmnażanie i podział.

Komorki nowotworowe  posiadają specyficzne tkankowo mechanizmy regulacji  podziałów komórkowych, inwazyjności i zdolności do przerzutowania. Leki celowane „rozpoznają” komórkę nowotworową dla siebie swoistą, wchodząc z nią w interakcję zapoczątkowują kaskadę procesów biochemicznych doprowadzających ostatecznie do śmierci komórki nowotworowej. Inne komórki, bez obecności swoistego białka, nie są rozpoznawane przez lek celowany, a co za tym nie są niszczone.

Większość leków celowanych ma charakter przeciwciał monoklonalnych (tzn. łączących się z jedna tylko linią komórek nowotworowych).

Leki te rozpoznają antygeny na powierzchni komórek nowotworowych łącząc się z nimi mogą:

- hamować nieograniczony podział komórek

- hamują sygnalizację prowzrostową

- hamują mechanizmy inwazyjności i przerzutowana

- hamują angiogenezę

- blokują „ucieczkę”  komórki nowotworowej z pod kontroli układu immunologicznego

- aktywują mechanizmy apoptozy (śmierci komórki)

- hamują mechanizmy naprawcze w komórce nowotworowej

Drugą grupą leków  celowanych są tzw. inhibitory  kinaz tyrozynowych (substancje białkowe
w komórce nowotworowej zawiadujące jej podstawowymi funkcjami  życiowymi).

Lek celowany jest ukierunkowany na ściśle określoną grupę kinaz, charakterystycznych dla określonej linii komórek nowotworowych. Zaburzenie szlaku metabolicznego kodowanego określoną  kinazą zaburza cykl rozwojowy komórki nowotworowej doprowadzając do jej zniszczenia.

Terapia celowana pozwala „swoiście” leczyć nowotwory ukierunkowując działanie na nowotwór, nie uszkadzając prawidłowych komórek.

Podstawowe leki molekularne wykorzystywane w terapii npl.

VECTIBIX,CETUKXIMAB;  rak jelita grubego

IRESSA,TARCEVA,GIOTRIF; niedrobnokomórkowy rak płuca

HERCEPTYNA; rak piersi

LAPATINIB; rak piersi

VEMURAFENIB; czerniak skóry

AVASTIN; rak jelita grubego, rak jajnika, rak nerki, rak płuca

SUTENT,AFINITOR,NEXAVAR,VOTRIENT; rak jasnokomórkowy nerki

RITUKSIMAB,MABTHERA;chłoniaki złośliwe.

 

Autor: Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

Grafika: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji