Rak płuca

Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie ( około 1,2 miliona zachorowań i około 1,1 miliona zgonów). W Polsce jest pierwszą przyczyną zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn, trzecią przyczyną zachorowań, a drugą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuca jest aktywne palenie tytoniu. Do innych czynników ryzyka należą bierne palenie tytoniu oraz ekspozycja na azbest, niektóre metale ( nikiel, arsen, kadm, ołów), krzemionkę i promieniowanie jonizujące ( szczególnie w wyniku narażenia na radon ).

Rak płuca często przebiega bezobjawowo. Płuco stanowi idealne środowisko do długiego rozwoju nowotworu bez objawów choroby. Najczęstszym objawem raka płuca jest kaszel ( 45-75% chorych ) lub zmiana charakteru i nasilenia kaszlu oraz pojawienie się krwi w plwocinie, nawracające zapalenie płuc, płyn w jamie opłucnej. Wystąpienie bólu może być następstwem naciekania opłucnej ściennej lub ściany klatki piersiowej.

Wyróżnia się dwa typy histologiczne raka płuca :

- niedrobnokomórkowy ( NDRP ) - 80%

- drobnokomórkowy ( DRP ) - 20%

W leczeniu raka płuca mają zastosowanie wszystkie klasyczne metody leczenia okologicznego : chirurgia, chemioterapia i radioterapia oraz w wybranych przypadkach terapie celowane. Wybór metody leczenia zależy od typu histologicznego raka ( analiza histopato-logiczna materiału pobranego podczas bronchofibero-skopii lub cytologicznego badania materiału uzyskanego drogą biopsji przez ścianę klatki piersiowej) oraz od stopnia klinicznego zaawansowania choroby wg klasy-fikacji TNM w momencie rozpoznania choroby ( badania obrazowe: rtg klatki piersiowej, tomografia komputerowa klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza, PET/TK ).

Do radykalnego leczenia mogą być kwalifikowani chorzy w dobrym stanie ogólnym, z utratą wagi ciała poniżej 10% w ciągu 6 miesięcy , u których wielkość guza i rozległość zmian węzłowych pozwalają na przeprowadzenie terapii, chorzy u których wykluczono obecość przerzutów odległych .

Leczenie chirurgiczne jest leczeniem z wyboru we wczesnych postaciach NDRP czyli w I i II stopniu zaawansowania klinicznego wg TNM. Tylko 25% chorych może być poddanych leczeniu chirurgicznemu. U chorych dyskwalifikowanych lub nie wyrażających zgody na leczenie operacyjne należy rozważyć kwalifikację do leczenia napromienianiem.

W leczeniu NDRP w stadium miejscowego zaawansowania ( III stopień wg TNM ) ma zastosowanie radio-chemiotera- pia lub samodzielna radioterapia w razie niemożności zastosowania chemioterapii.

W IV stopniu zaawansowania ( choroba uogólniona ) ma zastosowanie paliatywna chemioterapia i radioterapia.

Określenie "leczenie celowane "odnosi sie do stosowania leków , których punktem uchwytu są prawidłowe lub zmienione w wyniku onkogenezy białka uczestniczące w kaskadzie przekazywania sygnału i kontroli podstawowych procesów życiowych komórek nowotworowych. Białka te są związane z powstawaniem i progresją nowotworów złośliwych. Leczenie preparatami tej grupy należy prowadzić z uwzględnieniem klinicznych i/lub molekula- rnych wskaźników predykcyjnych.

W leczeniu DRP podstawowe znaczenie odgrywa wielole- kowa chemioterapia. W stadium choroby ograniczonej zastosowanie chemioterapii w skojarzeniu z napromienia- niem klatki piersiowej i profilaktycznym napromienianiem mózgowia pozwala uzyskać 2-letnie przeżycie rzędu 20-40%, natomiast w postaci rozległej wskaźnik ten wynosi 10-13%.

Rokowanie chorych na raka płuc ustala się na podstawie typu histologicznego, stadium zaawansowania i sprawności chorego.

Wśród ogółu chorych na raka płuca przeżycie 5-letnie wynosi 10-14% - większość chorych nie kwalifikuje się do leczenia chirurgicznego. Przyczyną złego rokowania jest późne rozpoznanie. Podstawowe znaczenie oprócz profilaktyki ma szybka diagnoza i wczesne wykrycie.

 

 

 

 

 

lek. med. Małgorzata Kras

specjalista radioterapii onkologicznej

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji