O programie

"Ty decydujesz jak reagujesz"
wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim
Ty decydujesz logo 2022

Realizatorem III. edycji zadania został wybrany Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie. Zadanie jest realizowane w trakcie roku szkolnego 2023/2024 tj. do 30 czerwca 2024 roku.


Województwo Małopolskie od 2021 roku realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim.

Zadanie realizowane jest w szkołach podstawowych w województwie małopolskim w czasie trwania roku szkolnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania i emocji wśród uczniów oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem.

W zrekrutowanych szkołach realizowane są cykle warsztatów przez specjalistów (psychologów, psychoterapeutów i pedagogów) dla uczniów wybranych trzech klas, w których wg Rady Pedagogicznej występują największe problemy adaptacyjne. W ramach prowadzonych zajęć rozwijane są kompetencje społeczne i emocjonalne u dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzone są również dla nauczycieli tych uczniów.

Dodatkowo w ramach zadania opracowane są materiały informacyjno-edukacyjne. Do tej pory powstały m.in.: filmy edukacyjne, artykuły, infografiki, notesy emocji, broszury dla rodziców i nauczycieli, a także zorganizowano webinaria i konferencje edukacyjne. Wszystkie materiały dostępne są w zakładce Multimedia.

Pierwsza edycja projektu realizowana była w roku szkolnym 2021/2022 w 6 szkołach podstawowych z terenu Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny (Kraków, powiaty: krakowski i wielicki). Realizatorem zadania w ramach konkursu ofert został Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie. Interwencją objęto wtedy 387 uczniów, 160 nauczycieli i 204 rodziców/opiekunów oraz przeprowadzono 115 warsztatów dla uczniów, 56 warsztatów dla nauczycieli i 24 spotkania dla rodziców uczniów.

Druga edycja zadania realizowana była w roku szkolnym 2022/2023 w 8 szkołach podstawowych z terenu województwa małopolskiego (Kraków, powiaty: bocheński, myślenicki i wielicki), ponownie przez Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie. Interwencją wzięło udział 627 uczniów, 302 nauczycieli i 376 rodziców/opiekunów.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji