Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Zgodnie z przyjętym Programem Współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, w obszarze profilaktyki uzależnień zostaną ogłoszone dwa konkursy ofert.

1. Konkurs ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Celem konkursu jest doposażenie i rozwój ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej oraz noclegowni dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, a tym samym zapewnienie standardów terapii oraz pobytu w placówkach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

IV edycja konkursu zostanie ogłoszona w II kwartale br., przewidywana pula środków pieniężnych wynosi 400 000 zł.

2. Konkurs ofert w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałanie uzależnieniom (na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym)

Celem konkursu jest realizacja zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Konkurs zostanie ogłoszony początkiem II kwartału br., przewidywana pula środków pieniężnych wynosi 200 000 zł.

 

Dofinansowane projekty zostaną zrealizowane z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi przeznaczonych na realizację zadań Samorządu Województwa Małopolskiego, określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Informacje o ogłoszeniu konkursów będą zamieszczone m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Zdrowie.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności