Ogłoszono konkurs na realizacje działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 r.

Ruszył konkurs na realizacje działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym

W czwartek 4 czerwca 2020 roku. Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przyjęciu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 r.”

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których działalność statutowa mieści się  w zakresie zlecanego zadania.

W ramach konkursu zlecane i dofinansowane będą zadania zarówno z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych.

Wśród zadań planowanych do dofinansowania znajdują się m.in. działania edukacyjno - profilaktyczne mające na celu ograniczanie używania substancji psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki nowe substancje psychoaktywne i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży, w tym z grup podwyższonego ryzyka, wspieranie rozwoju profilaktyki rodzinnej poprzez wzmocnienie kompetencji rodziców, opiekunów i wychowawców, a także wspieranie działań na rzecz dzieci z FAS i ich rodzin. Ponadto zadania obejmują wsparcie kierowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w postaci możliwości podjęcia terapii, rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno-zawodowej, a także działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej wynikającej z problemów uzależnień.

Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie na wsparcie psychologiczne dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej w okresie epidemii COVID-19 mające na celu redukcję ryzyka sięgania po alkohol i inne środki psychoaktywne.

To tylko niektóre z zadań planowanych do dofinansowania w ramach tegorocznego konkursu. Wszystkie zadania zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

Zarząd na realizację zadań przeznaczył środki finansowe w kwocie 600 000 zł.

Termin składania ofert upływa w dn. 19 czerwca 2020 roku

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert!

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji