Ogłoszono konkurs na realizacje działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2021 r.

Konkurs ofert z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
W dniu 29 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2021 r.”
Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których działalność statutowa mieści się  w zakresie zlecanego zadania. W ramach konkursu zlecane i dofinansowane będą zadania zarówno z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych. Zadania zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.
Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację zadań przeznaczył środki finansowe w kwocie 800 000 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zapraszamy do składania ofert!

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji