Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2017 r.

Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2017 r.

 W ramach konkursu dofinansowane będą zadania związane z doposażeniem i rozwojem noclegowni oraz ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Zarząd na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert przeznaczy środki finansowe do kwoty ogółem 400 000 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na roboty budowlane (w tym inwestycje) oraz wyposażenie w ośrodkach leczenia uzależnień. Termin składania ofert upływa w dn. 3 kwietnia br.

Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert, w tym regulamin znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1299279,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-rozwoju.html

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji