Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Koordynator d.s. realizacji zadań pozaleczniczych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia podczas otwarcia konferencji

Źródło: Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Marszłakowskiego

W dniu 23 września 2022 r. w sali teatralnej Szpitala Klinicznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych” zorganizowana przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Adresatami spotkania byli dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali małopolscy Profilaktycy oraz Instytucje realizujące profilaktykę uzależnień oraz zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Celem spotkania była prezentacja oferty dostępnych programów profilaktycznych w tym programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii, opartych na rzetelnych założeniach i badaniach naukowych oraz prowadzonych przez profesjonalną kadrę profilaktyczną.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję zapoznać się z wnioskami z realizacji pilotażowego programu profilaktyki samobójstw dzieci i młodzieży pn. "Ty decydujesz jak reagujesz" finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego, prowadzonego w środowisku szkolnym przez Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie. Program ten ma na celu wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży. Przedstawicielka Podhalańskiego Centrum Psychoterapii przedstawiła skuteczne modele profilaktyki ukierunkowanej na szeroko rozumiane zachowania problemowe, wskazując przykłady ze swojego własnego doświadczenia zawodowego. Prezes Fundacji Wspomagania Wychowania Archezja zaprezentował założenia logoterapii - metody psychoterapii, której celem jest pomoc w odnalezieniu sensu życia, stanowiącego najsilniejszy rodzaj motywacji. Wicedyrektor Centrum Pozytywnej Edukacji podkreśliła jak istotny jest wpływ programów wychowawczo-profilaktycznych na wspieranie odporności psychicznej dziecka oraz jak ważna jest rola rodziców i szkoły w stymulowaniu jego rozwoju społecznego. Wsparcie rodziców na każdym etapie rozwoju dziecka oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa ma także ogromne znaczenie w kształtowaniu jego umiejętności psychospołecznych.

Wszyscy prelegenci z dużą pasją i zaangażowaniem opowiadali o tym, jak ważne jest prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Umiejętnie dobrane do wieku dziecka treści i działania profilaktyczne pozwalają na wykształcenie u niego odpowiednich umiejętności psychospołecznych oraz umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych. Prelegenci byli zgodni, że działania skierowane do dzieci i młodzieży powinny sprzyjać rozwojowi prospołecznych zachowań i ograniczaniu podejmowania zachowań ryzykownych. W trakcie spotkania wielokrotnie powtórzono, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Gospodarz spotkania Dyrektor Szpitala Klinicznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie Pan Michał Tochowicz wyraził nadzieję, że dzięki tego typu inicjatywom oraz wdrażaniu działań profilaktycznych w placówkach edukacyjnych młodzi ludzie nie będą musieli korzystać z usług placówek leczenia uzależnień, ponieważ proces terapii jest długotrwały i wymaga zdecydowanie więcej wysiłku i zaangażowania niż działania prewencyjne.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji