Konferencja szkoleniowa - Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży

Konferencja szkoleniowa - Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży

 W dniu 26 kwietnia 2022 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pn. „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży” skierowana do kuratorów sądowych pionu rodzinnego z terenu Małopolski i funkcjonariuszy Policji z Województwa Małopolskiego.

Pani Katarzyna Kosik – Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w trakjcie przemówienia otwierającego konferencję

Źródło: Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej

To już drugie tego typu spotkanie zorganizowane w ramach porozumienia o współpracy zawartego 16 listopada 2021 roku pomiędzy Panią Agnieszką Bogusz, Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie, Gminą Miejską Kraków – Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Panią Martę Rzadkowską a Panią Karoliną Załęgą, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Konferencja miała na celu dostarczenie jej uczestnikom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, która będzie pomocna w ich codziennej pracy zawodowej. Rosnące oczekiwania, wyzwania ale i trudności niemal w każdej dziedzinie życia ludzkiego generują sytuacje, którym bardzo trudno podołać ludziom doświadczonym, a cóż dopiero wchodzącym w kolejne etapy życia dzieciom i młodzieży. Sprostanie sytuacji wymaga zaangażowania systemu profilaktyki stosownie do potrzeb i możliwości oraz współdziałania międzyinstytucjonalnego. Doskonałym przykładem takiego działania jest Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe, które otacza opieką dzieci i młodzież w wieku 7 - 21 lat z dzielnic Dębniki, Łagiewniki – Borek Fałęcki i Swoszowice zapewniając im oraz ich rodzicom i opiekunom wielokierunkowe wsparcie. W ramach wykładów uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą jaką dysponuje ŚCZP. Jednym z głównych zadań Centrum jest umożliwienie dziecku jak najlepszego funkcjonowania w jego naturalnym środowisku, przy wykorzystaniu naturalnych zasobów np. rodziny, rówieśników lub innych osób, które mogą udzielić mu pomocy. Ma to na celu ograniczenie liczby dzieci trafiających do instytucji. Wsparcie udzielone przez osoby, które dziecko zna i którym ufa powoduje dużo lepsze efekty oddziaływań terapeutycznych, a także pozwalają mu lepiej odnaleźć się w całym procesie leczenia.

Szybki rozwój dzieci i młodzieży, wymagające tempo życia oraz chęć wyróżnienia się w środowisku skłaniają ich do sięgania po legalne i nielegalne substancje psychoaktywne. Specjalista z wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedstawił zagrożenia wynikające ze stosowania nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, rodzaje dostępnych na rynku substancji oraz ich skład, sposób postępowania w przypadku znalezienia na terenie placówki oświatowej substancji przypominającej narkotyk oraz podstawy prawne zobowiązujące placówki oświatowe do podjęcia stosownych działań, metodykę postępowania z osobą pod wpływem substancji psychoaktywnych w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia narkotykami. Policyjne statystyki wskazują, że w ostatnich latach w skali całego kraju wzrosła liczba stwierdzonych przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz liczba osób podejrzanych jako sprawcy tych przestępstw, a także zabezpieczonych narkotyków. Niestety nie jest to jednoznaczne ze zmniejszoną ilością narkotyków dostępnych na rynku, ponieważ znaczna część handlu narkotykami przenosi się do internetu, sprawiając, że stają się one coraz bardziej dostępne również dla osób nieletnich.

Na skutek wszechobecnej cyfryzacji zmienia się model kontaktów interpersonalnych. Przenoszą się one w świat wirtualny, choć niosą nadal realny ładunek emocjonalny i rodzą różnego rodzaju skutki. O tym z jakiego rodzaju zagrożeniami może się zetknąć młody człowiek podczas korzystania z internetu, jakiego rodzaju skutki społeczne i zdrowotne mogą wywoływać, gdzie można uzyskać potrzebną pomoc/informacje w tym zakresie a także kluczowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, nowe uprawnienia Policji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury zatrzymania nieletnich oraz ich umieszczania w Policyjnej Izbie Dziecka uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się dzięki wykładom specjalistów z wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Intensywność zagrożeń wzrasta szybciej niż społeczna dojrzałość i samoświadomość młodych ludzi, którzy często podejmują zachowania ryzykowne. Celem prowadzonych działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom jest nie tylko redukcja czynników ryzyka, ale także wzmacnianie czynników chroniących mających ogromny wpływ na budowanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ogromna rola w tym zakresie związana jest z wymianą wiedzy oraz doświadczeń w celu wypracowania pomocnych rozwiązań. Podczas konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia, które nie tylko stanowią pomoc w codziennej pracy uczestników spotkania ale również są inspiracją do realizacji kolejnych spotkań oraz wspólnych dyskusji w celu dalszego rozwoju profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

 

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji